Arhivska djelatnost

 1. SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA: Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj EU/EGP državi, možete slobodno pružati usluge na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije pri nadležnom tijelu
 • Slanje e-obavijesti o povremenom/privremenom pružanju usluge, bez poslovnog nastana.
 1. ZAHTJEVI ZA POSLOVNI NASTAN
 • Zahtjev za izdavanje rješenja o postojanju uvjeta za osnivanje specijaliziranih i privatnih arhiva
 • Zahtjev za izdavanje rješenja o razgraničenju nadležnosti specijaliziranih arhiva i arhiva koji arhivsku službu obavljaju kao javne ustanove
 • Studija opravdanosti i izvedivosti u kojoj treba utvrditi postojanje minimalnih uvjeta za rad arhiva (izvor, vrstu i količinu gradiva koje će se pohraniti u arhiv te dinamiku preuzimanja, izraditi procjenu potrebnoga spremišnog, radnog i korisničkog prostora i pripadajuće opreme, utvrditi broj i strukturu potrebnoga stručnog, administrativnog i pomoćnog osoblja, izraditi procjenu sredstava za osnivanje arhiva i redovni rad po osnivanju, utvrditi izvor sredstava za osiguranje potrebnog prostora, opreme i osoblja, te trajni izvor sredstava za rad arhiva, utvrditi da su osigurani uvjeti za osnivanje arhiva, uvjeti smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broja i strukture stručnog osoblja)

Naknade

Nema

e-PRISTUP ovoj uslužnoj djelatnosti

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima – sve u skeniram PDF ili jpg obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O POSTOJANJU UVJETA ZA OSNIVANJE SPECIJALIZIRANIH ARHIVA I PRIVATNIH ARHIVA

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O RAZGRANIČENJU NADLEŽNOSTI SPECIJALIZIRANIH ARHIVA I ARHIVA KOJI ARHIVSKU SLUŽBU OBAVLJAJU KAO JAVNE USTANOVE

e-pošta za slanje dokumentacije: pisarnica@min-kulture.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Info: na registriranu e-poštu dobit ćete potvrdu o slanju zahtjeva i potvrdu o ishođenju odobrenja.

Javite nam koliko je vremena trebalo. Predložite nam bilo kakvo poboljšanje. Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo kulture

Uprava za arhive, knjižnice i muzeje

Runjaninova 2, 10 000 Zagreb

+385 1 4866 200

pisarnica@min-kulture.hr

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18)

Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva (NN 65/04)

Odobrenje

Rješenje o postojanju uvjeta za osnivanje specijaliziranih i privatnih arhiva

Rješenje o razgraničenju nadležnosti specijaliziranih arhiva i arhiva koji arhivsku službu obavljaju kao javne ustanove

Rok ishođenja: do 30 dana

Pravni lijekovi i žalbe

Žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred mjesno nadležnim upravnim sud (Zagreb, Osijek, Rijeka i Split) u roku od 30 dana. Nakon primitka tužbe sud ocjenjuje urednost tužbe te pretpostavke za vođenje upravnog spora, dostavlja tužbu na odgovor tuženiku i svim zainteresiranim osobama. Sud slobodno ocjenjuje dokaze i utvrđuje činjenice. Tužitelj je obvezan u tužbi iznijeti sve činjenice na kojima temelji svoj zahtjev, predložiti dokaze te se izjasniti o činjeničnim navodima i dokaznim prijedlozima drugih stranaka.

Sve informacije proizlaze iz propisa u djelokrugu nadležnog tijela.

Datum ažuriranja: 31.7.2019.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.