Edukacijsko-rehabilitacijska djelatnost

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj, pri strukovnoj komori te čekanja prethodne provjere.

U tom slučaju, šalje se e-izjava izravno nadležnom tijelu na komora.er@gmail.com, uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije:

 • dokaz o državljanstvu,
 • potvrdu o poslovnom nastanu u državi EU-a/EGP-a za bavljenje profesijom edukacijski rehabilitator i da u trenutku izdavanja potvrde nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja profesije,
 • dokaz o stručnim kvalifikacijama,
 • dokaz da je podnositelj obavljao profesiju edukacijski rehabilitator najmanje godinu dana tijekom zadnjih deset godina, u slučaju da profesija nije regulirana u državi članici poslovnog nastana,
 • dokaz o nekažnjavanju,
 • dokaz da nije bilo privremenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje profesije edukacijski rehabilitator,

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi, uz registraciju poslovnog nastana  te upis u Imenik ovlaštenih edukacijskih rehabilitatora.

Uvjeti za upis u Imenik ovlaštenih edukacijskih rehabilitatora:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije u Republici Hrvatskoj ili mu je priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – edukacijski rehabilitator,
 • položen stručni ispit ili državni ispit II. razine ili akademski stupanj magistra znanosti ili doktora znanosti ili ima više od 20 godina radnog staža u struci (dovoljno je zadovoljiti samo jedan od navedenih uvjeta)
 • član Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora,
 • nije pravomoćno osuđen za neko od kaznenih djela navedenih u zakonu,
 • nije mu pravomoćno izrečena prekršajna sankcija za nasilje u obitelji,
 • da se protiv njega ne vodi postupak pred nadležnim sudom za kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta iz Kaznenog zakona,
 • znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu.

Potrebni dokumenti:

 • ispunjen i vlastoručno potpisan obrazac zahtjeva za učlanjenje,
 • ovjerena preslika diplome,
 • preslika isprave iz koje je razvidan identitet osobe (osobna iskaznica, putovnica),
 • dokaz o uplati naknade troškova postupka učlanjenja u komoru (39.81 EUR),
 • ispunjen i vlastoručno potpisan obrazac zahtjeva za priznavanje prava na obavljanje edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti,
 • dokaz o uplati naknade troškova postupka priznavanja prava na obavljanje edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti (26.54 EUR),
 • dokazi da edukacijski rehabilitator ispunjava gore nabrojane uvjete

Priznavanje kvalifikacije  

Priznavanje kvalifikacija za profesije u zdravstvu i obrazovanju

Zahtjev za priznavanje kvalifikacije podnosi se na komora.er@gmail.com

 • dokaz o državljanstvu,
 • dokaz o kvalifikaciji,
 • dokaz o uplati naknade troškova postupka (331,80 EUR).

Naknade

39,81 EUR učlanjenje u komoru

26,54 EUR priznavanje prava na obavljanje edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti

7,00 EUR mjesečna komorska članarina

331,80 EUR priznavanje inozemne stručne kvalifikacije

Naknada za polaganje stručnog ispita ako ga je edukacijski rehabilitator dužan polagati

Više informacija: Sustav socijalne skrbi & Sustav odgoja i obrazovanja

Plaćanje putem internetskog bankarstva

Primatelj: Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora

OIB: 42437000303

IBAN: HR5423600001102266561

Poziv na broj: HR00


Prijava

komora.er@gmail.com (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

+385 1 6106 111

info@mrms.hr

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora

Nad lipom 13/1, 10 000 Zagreb

+385 91 454 0054

komora.er@gmail.com

Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti (NN 18/22)

Statut Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora

Pravilnik o javnim knjigama i evidencijama Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora

Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad edukacijskih rehabilitatora

Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti edukacijskih rehabilitatora

Izmjene i dopune Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti edukacijskih rehabilitatora

Pravilnik o radu ureda HKER-a

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu ureda HKER-a

Pravilnik o naknadama za rad u tijelima, dnevnicama i putnim troškovima HKER-a

Pravilnik o ustroju i načinu rada Upravnog odbora

Pravilnik o iskaznici člana komore

Poslovnik o radu Područnih vijeća Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora

Pravilnik o radu stalnih povjerenstava

Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – edukacijski rehabilitator u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj (NN 148/22)


Odobrenje

Rješenje o učlanjenju u Hrvatsku komoru edukacijskih rehabilitatora

Rješenje o priznavanju prava na obavljanje edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti

Rok ishođenja: 30 dana


Pravni lijek

Protiv rješenja u oba slučaja nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor tužbom pred nadležnim Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

Datum zadnjeg ažuriranja: 23. siječnja 2023.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.