Edukacijsko-rehabilitacijska djelatnost

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj, pri strukovnoj komori te čekanja prethodne provjere.

U tom slučaju, šalje se e-izjava Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili izravno nadležnom tijelu na komora.er@gmail.com, uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije (uz potpis bez pečata):

 • dokaz o državljanstvu
 • potvrdu kojom se potvrđuje da je poslovno nastanjen u državi članici poslovnog nastana za bavljenje profesijom edukacijski rehabilitator i da u trenutku izdavanja potvrde nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja profesije
 • dokaz o stručnim kvalifikacijama
 • dokaz da je podnositelj obavljao profesiju edukacijski rehabilitator najmanje godinu dana tijekom zadnjih deset godina, u slučaju da profesija nije regulirana u državi članici poslovnog nastana
 • dokaz o nekažnjavanju, odnosno dokaz da nije bilo privremenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje profesije edukacijski rehabilitator
 • odgovarajući dokaz da podnositelj posjeduje potrebnu razinu znanja hrvatskog jezika za potrebe obavljanja profesije edukacijski rehabilitator u Republici Hrvatskoj (najmanje Cl).

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi, uz registraciju poslovnog nastana  te upis u Imenik Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora i stjecanje odobrenja za samostalan rad.

Uvjeti za upis u Imenik Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora i stjecanje odobrenja za samostalan rad:

 • poslovna sposobnost
 • završen dodiplomski studij defektologije ili preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije u Republici Hrvatskoj ili priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – edukacijski rehabilitator
 • položen stručni ispit ili državni stručni ispit ili više od 20 godina radnog staža u struci
 • državljanstvo EU-a/EGP-a
 • znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu

Potrebni dokumenti:

 • ispunjen i vlastoručno potpisan obrazac zahtjeva
 • ovjerena kopija diplome
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili državnom stručnom ispitu
 • dokaz o državljanstvu
 • preslika isprave iz koje je razvidan identitet osobe (osobna iskaznica, putovnica)
 • vlastoručno potpisana suglasnost o plaćanju članarine
 • vlastoručno potpisana Izjava o poštivanju Kodeksa etike edukacijskih rehabilitatora
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • dokaz o uplati naknade troškova postupka (300 HRK)

Priznavanje kvalifikacije

Zahtjev za priznavanje kvalifikacije podnosi se na komora.er@gmail.com

 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o kvalifikaciji
 • dokaz o uplati naknade troškova postupka (1.000 HRK)

Naknade

300 HRK za upis

50 HRK za mjesečnu članarinu

1.000 HRK priznavanje inozemne stručne kvalifikacije

Plaćanje putem internetskog bankarstva

Primatelj: Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora

OIB: 42437000303

IBAN: HR5423600001102266561

Poziv na broj: HR00


Prijava

komora.er@gmail.com (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)

Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

+385 1 555 7039

info@mrosp.hr

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora

Nad lipom 13/1, 10 000 Zagreb

+385 91 454 0054

komora.er@gmail.com

Zakon o edukacijsko-rehabilitacijskoj djelatnosti (NN 124/11, 16/19)

Statut Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora

Pravilnik o javnim knjigama i evidencijama Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora

Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad edukacijskih rehabilitatora

Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti edukacijskih rehabilitatora

Izmjene i dopune Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti edukacijskih rehabilitatora

Pravilnik o radu ureda HKER-a

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu ureda HKER-a

Pravilnik o naknadama za rad u tijelima, dnevnicama i putnim troškovima HKER-a

Pravilnik o ustroju i načinu rada Upravnog odbora

Pravilnik o iskaznici člana komore

Poslovnik o radu Područnih vijeća Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora

Pravilnik o radu stalnih povjerenstava

Pravilnik o postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija

Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – edukacijski rehabilitator u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj (NN 79/2019)


Odobrenje

Rješenje o izdavanju odobrenja za samostalan rad

Rok ishođenja: 30 dana


Pravni lijekovi

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor tužbom pred nadležnim Upravnim sudom Republike Hrvatske (Zagreb, Osijek, Rijeka, Split) u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

Datum zadnjeg ažuriranja: 24. studenoga 2021.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.