Dodatni materijali:

DODATNI MATERIJALI:

1. Postupak ispitivanja ispunjavanja uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje

 • Postupak ispitivanja uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje se pokreće na zahtjev stranke/obrtnika podnesen centru za socijalnu skrb, a vodi se kao upravni postupak u prvom stupnju.
 • Ispitivanje uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje provode službenici zaposleni u centru za socijalnu skrb.
 • Na temelju provedenog postupka kojim je usvojen zahtjev stranke, centar za socijalnu skrb po službenoj dužnosti izvršava upis stranke u registar osoba koje obavljaju djelatnost dadilje te dostavlja pravomoćno rješenje Ministarstvu. Stranka može započeti obavljati djelatnost dadilje nakon što dostavi pravomoćno rješenje nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba.

Akti/odluke:

a)

 • Zahtjev za donošenje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti
 • Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti
 • protiv rješenja kojim se odlučuje o zahtjevu stranke može se izjaviti žalba Ministarstvu nadležnom za socijalnu politiku (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

b)

 • Rješenje o ukidanju rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti koje se može donijeti po službenoj dužnosti ili na prijedlog stranke ako centar za socijalnu skrb utvrdi prestanak ispunjavanja nekog od uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje
 • Prijedlog stranke za donošenje rješenja o ukidanju
 • protiv rješenja kojim se ukida rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Registar

a) Postupak upisa u registar

 • Centar za socijalnu skrb vodi registar osoba koje obavljaju djelatnost dadilje za područje svoje nadležnosti koji je javan i dostupan na mrežnim stranicama centra, a zbirne podatke iz Registra dostavlja Ministarstvu.
 • upis u registar provodi centar za socijalnu skrb po službenoj dužnosti na temelju rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje.
 • na pisani zahtjev centar za socijalnu skrb izdaje ovjereni izvadak iz Registra svakoj osobi koja zatraži pravo uvida u podatke upisane u Registar, bez potrebe dokazivanja pravnog interesa

Akti/odluke:

 • zahtjev za izdavanje izvatka (svakoj osobi koja zatraži pravo uvida)
 • Izvadak iz Registra

b) Postupak brisanja iz registra

 • Centar za socijalnu skrb po službenoj dužnosti briše obrtnika iz Registra po izvršnosti rješenja o ukidanju rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti
 • Protiv rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu

c) Upis promjene u registar

Obrtnik je dužan svaku promjenu okolnosti, odnosno podataka, koji se evidentiraju u Registru prijaviti nadležnom centru za socijalnu skrb.

2. Postupak ispitivanja ispunjavanja prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilja

Ispunjavanje prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje u stambenom ili poslovnom prostoru utvrđuje ured državne uprave u županiji, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno prema mjestu gdje se stambeni ili poslovni prostor nalazi, na temelju zahtjeva obrtnika koji namjerava obavljati djelatnost dadilje.

Uvjet ispunjavanja prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje ne mora biti ispunjen ako će se djelatnost dadilje obavljati u stambenom prostoru roditelja djece.

Postupak se pokreće na zahtjev stranke podnesen uredu državne uprave, a vodi se kao upravni postupak u prvom stupnju.

Utvrđivanje ispunjavanja prostornih uvjeta provode službenici zaposleni u uredu državne uprave. Prostorni uvjeti propisani su Pravilnikom o uvjetima prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje (Narodne novine, br. 96/13)

Akti/odluke:

 • Zahtjev stranke koja namjerava obavljati djelatnost dadilje
 • Rješenje o utvrđivanju ispunjavanja prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje
 • Protiv rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu

Obrazac – Zahtjev za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje u stambenom ili poslovnom prostoru

3. Postupak upisa u obrtni registar s registriranom djelatnošću dadilje

Jedna od zakonskih pretpostavki da stranka može obavljati djelatnost dadilje je upis u obrtni registar s registriranom djelatnošću dadilje temeljem akta nadležnog ureda državne uprave.

Akti/odluke:

 • Zahtjev za upis obrta u obrtni registar
 • Akt o upisu obrta u obrtni registar

4. Postupak ispitivanja ispunjavanja uvjeta za dadilju

 U imenik dadilja mora biti upisana osoba:

koja želi obavljati djelatnost dadilje kao obrtnik s vlastitim obrtom,

koja želi obavljati poslove dadilje kao zaposlenik obrta

a)  Postupak upisa u imenik dadilja

 •  imenik dadilja vodi centar za socijalnu skrb koji je javan i dostupan na mrežnim stranicama
 • upis u imenik dadilja provodi se na zahtjev dadilje, temeljem kojeg centar za socijalnu skrb donosi rješenje o upisu u imenik kojim se utvrđuje ispunjavanje uvjeta za dadilju i odobrava upis u Imenik dadilja. Protiv rješenja kojim se odlučuje o zahtjevu stranke može se izjaviti žalba Ministarstvu.
 • na zahtjev centar za socijalnu skrb izdaje ovjereni izvadak iz Imenika dadilja svakoj osobi koja želi pravo uvida, bez dokazivanja pravnog interesa

Akti/odluke:

 • zahtjev za upis u imenik dadilja (vidi Obrazac I-1 Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra osoba koje obavljaju djelatnost dadilje, te obliku, sadržaju i načinu vođenja imenika dadilja i imenika pomoćnih dadilja, NN, br. 96/13)
 • rješenje o upisu dadilje u imenik dadilja u imenik pomoćnih dadilja
 • zahtjev za izdavanje izvatka (svakoj osobi koja zatraži pravo uvida)
 • izvadak iz Registra

b) Postupak brisanja iz imenika dadilja

 • Rješenje o brisanju dadilje iz imenika dadilja donosi centar za socijalnu skrb kada utvrdi da dadilja više ne ispunjava propisane uvjete ili na zahtjev dadilje
 • Protiv rješenja o brisanju dadilje iz imenika dadilje može se izjaviti žalba Ministarstvu
 • Centar po službenoj dužnosti izvršava brisanje dadilje iz Imenika dadilja nakon pravomoćnosti rješenja o brisanju dadilje iz imenika dadilja

c) Upis promjene u imenik dadilja

 • dadilja je dužna svaku promjenu podataka koji se evidentiraju i Imeniku dadilja prijaviti centru za socijalnu skrb radi upisa promjene u Imenik dadilja

5. Postupak ispitivanja ispunjavanja uvjeta za pomoćnu dadilju

Pomoćna dadilja je fizička osoba koja je zaposlena kod obrtnika koji obavlja djelatnost dadilje te koja neposredno i osobno pruža pomoć dadilji u čuvanju i skrbi za djecu, a upisana je u imenik pomoćnih dadilja.

a) Postupak upisa u imenik pomoćnih dadilja

 • imenik pomoćnih dadilja vodi centar za socijalnu skrb koji je javan i dostupan na mrežnim stranicama centra
 • upis u imenik pomoćnih dadilja provodi se na zahtjev pomoćne dadilje, temeljem kojeg centar za socijalnu skrb donosi rješenje o upisu u imenik kojim se utvrđuje ispunjavanje uvjeta za pomoćnu dadilju i odobrava upis u Imenik pomoćnih dadilja. Protiv rješenja kojim se odlučuje o zahtjevu stranke može se izjaviti žalba Ministarstvu
 • na zahtjev centar za socijalnu skrb izdaje ovjereni izvadak iz imenika pomoćnih dadilja

Akti/odluke:

 • zahtjev za upis u imenik pomoćnih dadilja (vidi Obrazac I-2 Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra osoba koje obavljaju djelatnost dadilje, te obliku, sadržaju i načinu vođenja imenika dadilja i imenika pomoćnih dadilja, NN, br. 96/2013)
 • rješenje o upisu pomoćne dadilje u imenik pomoćnih dadilja
 • zahtjev za izdavanje izvatka (svakoj osobi koja zatraži pravo uvida)
 • izvadak iz Registra

b) Postupak brisanja iz imenika pomoćnih dadilja

 • Rješenje o brisanju pomoćne dadilje iz imenika pomoćnih dadilja donosi centar za socijalnu skrb kada utvrdi da pomoćna dadilja više ne ispunjava propisane uvjete ili na zahtjev pomoćne dadilje
 • Protiv rješenja o brisanju pomoćne dadilje iz imenika pomoćne dadilje može se izjaviti žalba
 • Centar po službenoj dužnosti izvršava brisanje pomoćne dadilje iz imenika pomoćnih dadilja nakon pravomoćnosti rješenja o brisanju pomoćne dadilje iz imenika pomoćnih dadilja

c) Upis promjene u imenik pomoćnih dadilja

 • Pomoćna dadilja je dužna svaku promjenu podataka koji se evidentiraju u imeniku pomoćnih dadilja prijaviti centru za socijalnu skrb radi upisa promjene u imenik pomoćnih dadilja.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.