Elektroničke komunikacije

Postavljanje, uporaba i davanje na korištenje elektroničke komunikacijske mreže te pružanje elektroničke komunikacijske usluge

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena vam je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj. Na temelju općeg ovlaštenja operator ima pravo:

 • pružati elektroničke komunikacijske mreže i uslugegraditi, postavljati i upotrebljavati elektroničku komunikacijsku infrastrukturu u skladu s odredbama ovoga Zakona i zakona kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja
 • na ostvarivanje prava puta u skladu s odredbama ovoga Zakona
 • na uporabu radiofrekvencijskog spektra u vezi s elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama, u skladu s odredbama ovoga Zakona
 • na razmatranje njegova zahtjeva za stjecanje prava uporabe brojevnog prostora

Operator, koji pruža elektroničke komunikacijske mreže ili usluge namijenjene javnosti, na temelju općeg ovlaštenja ima pravo:

 • pregovarati o međupovezivanju s drugim operatorima javnih elektroničkih komunikacijskih mreža ili javnih elektroničkih komunikacijskih usluga koji su obuhvaćeni općim ovlaštenjem u Europskoj uniji i, ako je primjenjivo, ostvariti pristup drugim operatorima, odnosno međupovezivanje od drugih operatora u skladu s odredbama ovoga Zakona
 • biti određen operatorom jedne ili više univerzalnih usluga u skladu s odredbama ovoga Zakona

U tom slučaju, šalje se obavijest najmanje 15 dana unaprijed, o početku, promjenama i završetku obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga na eoperator@hakom.hr, uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije:

 • naziv poduzetnika
 • pravni status, oblik i registracijski broj poduzetnika, ako je poduzetnik registriran u trgovačkom ili drugom sličnom javnom registru u Europskoj uniji
 • adresu glavnog poslovnog nastana u Europskoj uniji i sjedišta ili podružnica u Republici Hrvatskoj, ako ih ima
 • adresu internetske stranice poduzetnika povezanu s pružanjem elektroničkih komunikacijskih mreža ili usluga, ako postoji
 • osobu i pojedinosti za kontakt
 • kratak opis mreža ili usluga koje se namjeravaju pružati
 • države članice Europske unije u kojima će pružati ili pruža mreže ili usluge
 • predviđeni nadnevak početka ili završetka pružanja mreža ili usluga

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi u Hrvatskoj, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj te dostavu sljedeće dokumentacije koja je ista kao za Prvu opciju.


Prijava

e-Usluga dostupna za državljane EU-a/EGP-a

eoperator@hakom.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata

Dodatna odredba propisana Zakonom o elektroničkim komunikacijama:

Operator, koji nema glavni poslovni nastan ili registriranu podružnicu u Republici Hrvatskoj ili u drugoj državi članici Europske unije, prije podnošenja prethodne obavijesti mora registrirati podružnicu ili osnovati zasebnu pravnu osobu s glavnim poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj ili u drugoj državi članici Europske unije. Daljnji tijek postupka, sadržaj obavijesti i rokovi jednaki su kao kod operatora iz Prve opcije. 


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb

+385 1 6169 110

uprava@caacro.hr

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 110 Zagreb

+385 1 7007 007

eoperator@hakom.hr

Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 76/22)

Redakcijski  pročišćeni tekst


Odobrenje

Potvrda HAKOM-a o dostavi prethodne obavijesti. Poduzetnik može započeti s pružanjem mreža i/ili usluga nakon dostave prethodne obavijesti HAKOM-u.

Rok ishođenja: 7 dana od dana zaprimanja potpune prethodne obavijesti


Pravni lijekovi

Nema pravnog lijeka jer se ne izdaje akt o kojem ovisi započinjanje obavljanja djelatnosti.

Datum zadnjeg ažuriranja: 13. prosinca  2022.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.