Elektroničke komunikacije

Postavljanje, uporaba i davanje na korištenje elektroničke komunikacijske mreže te pružanje elektroničke komunikacijske usluge

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena vam je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj. Na temelju općeg ovlaštenja operator može:

  • obavljati djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
  • graditi, postavljati i upotrebljavati elektroničku komunikacijsku infrastrukturu u skladu s odredbama ovoga Zakona
  • pregovarati i dogovarati se o pristupu i međupovezivanju na nacionalnoj i međunarodnoj razini
  • biti određen operatorom jedne ili više univerzalnih usluga u skladu s odredbama ovoga Zakona

U tom slučaju, šalje se obavijest najmanje 15 dana unaprijed, o početku, promjenama i završetku obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga na eoperator@hakom.hr, uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije:

  • naziv i sjedište, ili ime i prezime i adresu operatora
  • dokaz o pravnoj osobnosti ili pravu obavljanja obrta
  • kratak opis mreže i/ili usluge koja se namjerava obavljati
  • predviđeni nadnevak početka, promjena i završetka obavljanja djelatnosti

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi u Hrvatskoj, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj te dostavu sljedeće dokumentacije koja je ista kao za Prvu opciju.


Prijava

e-Usluga dostupna za državljane EU-a/EGP-a

eoperator@hakom.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)

Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb

+385 1 6169 110

uprava@caacro.hr

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 110 Zagreb

+385 1 7007 007

eoperator@hakom.hr

Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17)

Redakcijski pročišćeni tekst 


Odobrenje

Potvrda kojom se dokazuje podnošenje prethodne obavijesti (s time da početak obavljanja prijavljene djelatnosti na temelju općeg ovlaštenja može započeti i prije zaprimanja potvrde HAKOM-a)

Rok ishođenja: 8 dana od dana zaprimanja potpune obavijesti 


Pravni lijekovi

Nema pravnog lijeka jer se ne izdaje akt o kojem ovisi započinjanje obavljanja djelatnosti.

Datum zadnjeg ažuriranja: 13. siječnja 2022.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.