Energetsko certificiranje

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena vam je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj te čekanja prethodne provjere.

U tom slučaju, šalje se e-izjava izravno nadležnom tijelu na zahtjevi.energcert@mpgi.hr, uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije (uz potpis bez pečata):

 • dokaz o podnesenoj e-prijavi na obrascu
 • dokaz o stručnoj kvalifikaciji (diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke (najmanje 300 ECTS bodova)
 • dokaz o prethodnom radnom iskustvu od 5 godina u struci ili 2 godine u projektiranju ili/i stručnom nadzoru građenja
 • dokaz da nema zabranu bavljenja profesijom (ukoliko se dokaz ne dostavi, nadležno tijelo će provjeriti putem IMI sustava)

Za fizičku osobu iz države članice Europskog gospodarskog prostora, radi povremenog ili privremenog pružanja usluge na području Republike Hrvatske: 

 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o poslovnom nastanu
 • potvrdu nadležnih tijela države u kojoj podnositelj obavijesti ima poslovni nastan, da u trenutku izdavanja iste nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja djelatnosti
 • dokaz o stručnim kvalifikacijama:
 1. a) potvrda nadležnog tijela države članice EU-a/EGP-a iz koje dolazi podnositelj obavijesti o reguliranosti profesije i ispunjavanju svih zahtjeva za obavljanje profesije u toj državi – u slučaju da je energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade regulirana profesija u državi iz koje dolazi podnositelj,
 2. b) dokaz o uspješno završenom formalnom obrazovanju arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke (diploma stečena u državi članici EU-a/EGP-a ili drugi dokazi koje je izdalo nadležno tijelo treće države, a strana osoba ima tri godine stručnog iskustva na području države ugovornice EU-a/EGP-a, a koje su potvrđene od strane te EU-a/EGP-a države,
 3. c) potvrda o stručnom iskustvu ili dokaz od poslodavca o stečenom radnom iskustvu u iznosu (5 godina nakon završenog formalnog obrazovanja arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke),
 4. d) potvrdu poslodavca iz države ugovornice da je podnositelj obavijesti profesiju energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade obavljao godinu dana s punim radnim vremenom ili sa skraćenim radnim vremenom istovjetnog ukupnog trajanja tijekom prethodnih deset godina u državi ugovornici EU-a/EGP-a u kojoj ta profesija nije regulirana,
 5. e) dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju iz područja energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade, ako se u državi članici podrijetla provode programi usavršavanja i osposobljavanja iz područja energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade,
 6. f) dokaz o postojanju profesionalnog naziva u državi poslovnog nastana;
 • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika razine B2
 • dokaz o upisu u odgovarajući registar ovlaštenih osoba, ako država ugovornica EU-a/EGP-a vodi takav registar (Ukoliko se dokaz ne dostavi za pružatelje iz EU-a/EGP-a nadležno tijelo će provjeriti putem IMI sustava).

Dokazi se podnose u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu na hrvatski jezik, osim dokaza o stručnim kvalifikacijama koji se podnose u ovjerenoj preslici i ovjerenom prijevodu od strane ovlaštenog sudskog tumača. 

Za pravnu osobu iz države članice Europskog gospodarskog prostora, radi povremenog ili privremenog pružanja usluge na području Republike Hrvatske: 

 • zahtjev na energcert@mpgi.hr
 • dokaz o poslovnom nastanu (ukoliko se dokaz ne dostavi za pružatelje iz EU-a/EGP-a, nadležno tijelo će provjeriti putem IMI sustava)
 • potvrda nadležnih tijela države u kojoj podnositelj obavijesti ima poslovni nastan, te da u trenutku izdavanja iste nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja djelatnosti (Ukoliko se dokaz ne dostavi za pružatelje iz EU-a/EGP-a nadležno tijelo će provjeriti putem IMI sustava)
 • dokaz o stručnim kvalifikacijama imenovane osobe i drugih osoba koje će u ime pravne osobe obavljati energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade:
 1. a) potvrda nadležnog tijela države članice EU-a/EGP-a iz koje dolazi podnositelj obavijesti o reguliranosti profesije i ispunjavanju svih zahtjeva za obavljanje profesije u toj državi – u slučaju da je energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade regulirana profesija u državi iz koje dolazi podnositelj,
 2. b) dokaz o uspješno završenom formalnom obrazovanju arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke (diploma stečena u državi članici EU-a/EGP-a, ili drugi dokazi koje je izdalo nadležno tijelo treće države, a strana osoba ima tri godine stručnog iskustva na području države ugovornice EU-a/EGP-a, a koje su potvrđene od strane te države ugovornice EU-a/EGP-a),
 3. c) potvrda o stručnom iskustvu ili dokaz od poslodavca o stečenom radnom iskustvu (5 godina nakon završenog formalnog obrazovanja arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke )
 4. d) potvrda poslodavca iz države ugovornice da su imenovana osoba i druge osobe koje će u ime pravne osobe obavljati energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade profesiju energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade obavljali godinu dana s punim radnim vremenom ili sa skraćenim radnim vremenom istovjetnog ukupnog trajanja tijekom prethodnih deset godina u državi ugovornici EU-a/EGP-a u kojoj ta profesija nije regulirana,
 5. e) dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju iz područja energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade, ako se u državi članici podrijetla provode programi usavršavanja i osposobljavanja iz područja energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade,
 6. f) dokaz o postojanju profesionalnog naziva u državi poslovnog nastana
 • dokaz o poznavanju hrvatskog jezika razine B2 imenovane osobe i drugih osoba koje će u ime pravne osobe obavljati energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade
 • dokaz o upisu u odgovarajući registar ovlaštenih osoba, ako država ugovornica EU-a/EGP-a vodi takav registar.

Dokazi se podnose u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu na hrvatski jezik, osim dokaza o stručnim kvalifikacijama imenovane osobe i drugih osoba koje će u ime pravne osobe obavljati energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade, koji se podnose u ovjerenoj preslici i ovjerenom prijevodu od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj te dostavu sljedeće fotografirane ili skenirane dokumentacije na zahtjevi.energcert@mpgi.hr:

Za fizičku osobu:

 • dokaz o kvalifikaciji: diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke (najmanje 300 ECTS bodova)
 • dokaz da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u struci ili 2 godine radnog iskustva u projektiranju i/ili stručnom nadzoru građenja, nakon završetka studija
 • dokaz o završenom programu stručnog osposobljavanja (Modul 1 ili Modul 1 i Modul 2) kod jednog od nositelja programa izobrazbe
 • iznimno: ovlaštenje za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom, daje se i fizičkoj osobi koja ima završen preddiplomski sveučilišni ili preddiplomski stručni studij arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke, ili koja je po ranijim obrazovnim programima stekla zvanje inženjera arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke (viša školska sprema), te koja ima najmanje deset godina radnog iskustva u struci ili pet godina radnog iskustva u projektiranju i/ili stručnom nadzoru građenja, nakon završetka studija.

Za pravnu osobu:

 • dokaz da je registrirana za djelatnost energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade
 • dokaz da ima u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme zaposlenu najmanje 1 fizičku osobu koja ispunjava uvjete za provođenje energetskih pregleda građevina i energetsko certificiranje zgrada

Za hrvatske državljane (ovlaštenu fizičku i ovlaštenu pravnu osobu) radi pružanja usluge u drugoj državi Europskog gospodarskog prostora:

za fizičku osobu:

 • preslika osobne iskaznice
 • preslika diplome o završenom studiju
 • preslika potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu i stažu ili elektronički zapis o radno-pravnom statusu i stažu i/ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu u struci
 • opis radnog iskustva u struci (kronološki navesti podatke o poslovima na kojima je osoba radila)
 • preslika Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja / Programu usavršavanja

za pravnu osobu:

 • preslike ugovora o radu zaposlenih osoba na neodređeno vrijeme kod podnositelja zahtjeva, koje ispunjavaju uvjete (kao fizička osoba) i koje će provoditi energetske preglede zgrada, energetsko certificiranje i redovite preglede sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi,
 • izjava o zaposlenim osobama i imenovanju osobe za potpisivanje izvješća o provedenim energetskim pregledima zgrada, energetskih certifikata zgrada i izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 • dokazi o ispunjavanju uvjeta za svaku imenovanu i druge zaposlene osobe (prilažu se dokazi za sve fizičke osobe koje će u pravnoj osobi provoditi energetske preglede zgrada, energetsko certificiranje i redovite preglede sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi):
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika diplome o završenom studiju
 • preslika Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja / Programu usavršavanja
 • preslika potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu i stažu zaposlenika
 • opis radnog iskustva (kronološki navesti podatke o poslovima na kojima je osoba radila)

Naknada

0 EUR (nema)


Prijava

zahtjevi.energcert@mgipu.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

+385 1 3782 444

zahtjevi.energcert@mgipu.hr

Informacijski sustav izdavanja energetskih certifikata

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15, 133/15, 60/20, 78/21)

Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde osobama iz država ugovornica Ugovora o europskom gospodarskom prostoru za pružanje usluge energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade (NN 77/15)

Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde hrvatskim državljanima i pravnim osobama za ostvarivanje prava pružanja usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru (NN 47/14)


Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o davanju ovlaštenja za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrada (obuhvaća i ovlaštenje za redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi)

Rok ishođenja: 30 dana


Pravni lijekovi

Protiv rješenja žalba nije dopuštena, ali može se pokrenuti upravni spor pred mjesno nadležnim upravnim sudom u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

Datum zadnjeg ažuriranja: 29. prosinca 2021.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.