Geodetska djelatnost

 1. Strane fizičke i pravne osobe mogu u Republici Hrvatskoj obavljati stručne geodetske poslove na povremenoj ili privremenoj osnovi odnosno trajno po ispunjenju niže navedenih uvjeta:

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a ili Švicarskoj, omogućena vam je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj te čekanja prethodne provjere.

U tom slučaju strana ovlaštena fizička osoba šalje e-izjavu izravno nadležnom tijelu na pisarnica@hkoig.hr, uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije (uz potpis bez pečata):

 • dokaz o stručnim kvalifikacijama za obavljanje stručnih geodetskih poslova
 • dokaz o državljanstvu
 • potvrda da u državi EU-a/EGP-a ili Švicarskoj obavlja stručne geodetske poslove u svojstvu ovlaštene osobe
 • dokaz o nekažnjavanju odnosno da nije izrečena mjera privremenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje profesije
 • dokaz o ovlaštenju za obavljanje stručnih geodetskih poslova u svojstvu odgovorne osobe u državi poslovnog nastana
 • dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti

Strana pravna osoba može u Hrvatskoj na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati one stručne geodetske poslove koje je prema propisima države u kojoj ima poslovni nastan ovlaštena obavljati. U tom slučaju, strana pravna osoba šalje izjavu na info@dgu.hr uz dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije:

 • dokaz da ima pravo obavljanja geodetske djelatnosti u državi poslovnog nastana
 • dokaz da ima zaposlenu osobu koja je u Hrvatskoj ovlaštena obavljati stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe
 • dokaz da je osigurana od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem geodetske djelatnosti mogla učiniti naručitelju ili drugim osobama, pod uvjetom da to osiguranje pokriva štetu nastalu u Republici Hrvatskoj

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a i Švicarskoj, kao fizičkim i pravnim osobama, omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi, uz registraciju poslovnog nastana.

U tom slučaju strana ovlaštena fizička osoba mora ishodit upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije koji se vodi u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije. Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije podnosi se na pisarnica@hkoig.hr.

Uz zahtjev se podnose sljedeći dokumenti:

 • rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije
 • dokaz da nije osuđen za kaznena djela protiv službene dužnosti, javnog reda i protiv Republike Hrvatske
 • dokaz o plaćenoj upisnini (265 EUR)
 • fotografija (veličina za osobnu iskaznicu)
 • dokaz o registraciji trgovačkog društva
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu (ne starija od 6 mjeseci)
 • dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi se obavljanjem stručnih geodetskih poslova moglo učiniti investitoru ili drugim osobama, pod uvjetom da to osiguranje pokriva štetu nastalu u Republici Hrvatskoj

Priznavanje kvalifikacije

Zahtjev za priznavanje kvalifikacije podnosi se na pisarnica@hkoig.hr te se pri tome dostavlja slijedeća dokumentacija:

 • dokaz o državljanstvu – preslika važećeg osobnog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • diploma/svjedodžba i dopunska isprava o studiju/dodatak svjedodžbi
 • ovlaštenje za obavljanje stručnih geodetskih poslova izdano od nadležnog tijela koje izdaje ovlaštenje za obavljanje regulirane profesije
 • dokaz da nije izrečena mjera privremenog i/ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje profesije izdano od nadležnog tijela koje izdaje ovlaštenje za obavljanje regulirane profesije (ne starije od 6 mjeseci)
 • jedna fotografija (kao za osobni dokument, ukoliko se dostavlja putem e-maila isključivo u jpg. formatu)

Naknade

265 EUR za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije

primatelj: Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

IBAN: HR9723600001102092351 poziv na broj odobrenja: 12- OIB *(podnositelja zahtjeva)

opis plaćanja: PREZIME, IME (podnositelja zahtjeva) – Upisnina za upis u Imenik ovl.ing.geod.

133 EUR za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije

Plaćanje Internet bankarstvom:

primatelj: Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije

IBAN: HR9723600001102092351 Zagrebačka banka d.d.

SWIFT: ZABAHR2X


Prijava

Obrazac zahtjeva za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije

Obrazac zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije

pisarnica@hkoig.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata);

s naslovom: e-zahtjev – HKOIG


Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije

Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb

+385 1 5508 402

hkoig@hkoig.hr

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18)

Statut Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (NN 109/18)

Pravilnik o upisima, odlukama, odobrenjima i potvrdama HKOIG

Pravilnik o uvjetima i postupku za privremeno ili povremeno pružanje usluga te priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje stručnih geodetskih poslova

Odluka o visini članarine, upisnine i naknade za poslove kojima Komora ostvaruje vlastite prihode


Odobrenje

Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije

Rješenje o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

Potvrda za obavljanje stručnih geodetskih poslova u RH u svojstvu odgovorne osobe na privremenoj i povremenoj osnovi

Rok za donošenje rješenja: 8 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva za sve gore navedeno; osim 15 dana za Rješenje o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija i Potvrdu za obavljanje stručnih geodetskih poslova u RH u svojstvu odgovorne osobe na privremenoj i povremenoj osnovi.


Pravni lijekovi

Protiv rješenja dopuštena je žalba koja se podnosi Državnoj geodetskoj upravi na info@dgu.hr u roku 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se uz pristojbu od 50 HRK predaje neposredno ili šalje poštom u pisanom obliku, u tri primjerka Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije. Žalba se rješava u roku od 30, odnosno 60 dana.

__________________________________________________________________________________________

 1. SUGLASNOST ZA OBAVLJANJE STRUČNIH GEODETSKIH POSLOVA – ovlašteni inženjer geodezije koji želi obavljat stručne geodetske poslove za potrebe održavanja katastra zemljišta i katastra nekretnina, stručne geodetske poslove za potrebe katastra infrastrukture, stručne geodetske poslove za potrebe katastra zgrada odnosno zajednički geodetski ured i pravna osoba registrirana za obavljanje geodetske djelatnosti koja želi obavljati stručne geodetske poslove za potrebe državne izmjere i stručne geodetske poslove za potrebe osnivanja katastra nekretnina moraju ishoditi suglasnost Državne geodetske uprave.

Ovlašteni inženjer geodezije može obavljati stručne geodetske poslove za potrebe održavanja katastra zemljišta i katastra nekretnina, stručne geodetske poslova za potrebe katastra infrastrukture te stručne geodetske poslove za potrebe katastra zgrada ako ishodi suglasnost za što je potrebno podnijeti zahtjev na info@dgu.hr uz dostavu niže navedene dokumentacije:

 • dokaz o upisu ovlaštenog inženjera geodezije u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije (rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije i potvrda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije da je ovlašteni inženjer geodezije upisan u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije te da mu članstvo nije u mirovanju)
 • dokaz da je ured u kojem ovlašteni inženjer geodezije obavlja stručne geodetske poslove upisan u odgovarajući upisnik (rješenje ili potvrda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije)
 • dokaz da je zajednički geodetski ured u kojem ovlašteni inženjer geodezije obavlja stručne geodetske poslove upisan u odgovarajući upisnik (rješenje ili potvrda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije)
 • dokaz da je pravna osoba u kojoj ovlašteni inženjer geodezije obavlja stručne geodetske poslove registrirana za obavljanje odgovarajućih stručnih geodetskih poslova sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti (rješenje o upisu u sudski registar ili izvadak iz sudskog registra)
 • dokaz o radnom iskustvu ovlaštenog inženjera geodezije u obavljanju stručnih geodetskih poslova u trajanju od najmanje tri godine (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili ugovor o radu ili ugovor o djelu ili ugovor o poslovnoj suradnji)
 • dokaz o stručnom usavršavanju ovlaštenog inženjera geodezije u proteklom razdoblju od tri godine (potvrda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije).

Zajednički geodetski ured i pravna osoba registrirana za obavljanje geodetske djelatnosti može obavljati stručne geodetske poslove za potrebe državne izmjere i stručne geodetske poslove za potrebe osnivanja katastra nekretnina ako ishodi suglasnost Državne geodetske uprave za što je potrebno podnijeti zahtjev na info@dgu.hr i dostaviti niže navedenu dokumentaciju:

 • dokaz da je zajednički geodetski ured upisan u odgovarajući upisnik (rješenje ili potvrda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije)
 • dokaz da je pravna osoba registrirana za obavljanje odgovarajućih stručnih geodetskih poslova (rješenje o upisu u sudski registar ili izvadak iz sudskog registra)
 • dokaz o upisu ovlaštenog inženjera geodezije u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije (rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije i potvrda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije da je ovlašteni inženjer geodezije upisan u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije te da mu članstvo nije u mirovanju)
 • dokaz o radnom iskustvu ovlaštenog inženjera geodezije u obavljanju stručnih geodetskih poslova u trajanju od najmanje tri godine (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili ugovor o radu ili ugovor o djelu ili ugovor o poslovnoj suradnji)
 • dokaz o stručnom usavršavanju ovlaštenog inženjera geodezije u proteklom razdoblju od tri godine (potvrda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije)
 • dokaz o upisu stručnog suradnika ili suradnika u evidenciju stručnih suradnika i suradnika (potvrda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije)
 • dokaz o položenom ili priznatom stručnom ispitu stručnog suradnika ili suradnika.

Prijava

Prva opcija: e-USLUGA dostupna za državljane EU-a/EGP-a

Druga opcija: info@dgu.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)


Nadležno tijelo i propisi

Državna geodetska uprava 
Gruška 20, 10 000 Zagreb
+385 1 6165 404

info@dgu.hr

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18)

Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova (NN 54/18)

Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (NN 90/18)


Odobrenje

Rješenje o suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova

Rok za donošenje rješenja: 30 odnosno 60 dana


Pravni lijekovi

Tužba se podnosi nadležnom upravnom sudu u roku 30 dana od primitka rješenja.

Datum zadnjeg ažuriranja: 10. siječnja 2023.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.