Geodetska djelatnost

I. Strane fizičke i pravne osobe mogu u Republici Hrvatskoj obavljati stručne geodetske poslove na povremenoj ili privremenoj osnovi odnosno trajno po ispunjenju niže navedenih uvjeta:

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a ili Švicarskoj, omogućena vam je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj te čekanja prethodne provjere.

U tom slučaju strana ovlaštena fizička osoba šalje e-izjavu Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili izravno nadležnom tijelu na pisarnica@hkoig.hr, uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije (uz potpis bez pečata):

 • dokaz o stručnim kvalifikacijama za obavljanje stručnih geodetskih poslova
 • dokaz o državljanstvu
 • potvrda da u državi EU-a/EGP-a ili Švicarskoj obavlja stručne geodetske poslove u svojstvu ovlaštene osobe
 • dokaz o nekažnjavanju odnosno da nije izrečena mjera privremenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje profesije
 • dokaz o ovlaštenju za obavljanje stručnih geodetskih poslova u svojstvu odgovorne osobe u državi poslovnog nastana
 • dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti

Strana pravna osoba može u Hrvatskoj na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati one stručne geodetske poslove koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati. U tom slučaju strana pravna osoba šalje izjavu Državnoj geodetskoj upravi na info@dgu.hr uz dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije (uz potpis bez pečata):

 • dokaz da ima pravo obavljanja geodetske djelatnosti u državi poslovnog nastana
 • dokaz da ima zaposlenu osobu koja je u Hrvatskoj ovlaštena obavljati stručne geodetske poslove u svojstvu odgovorne osobe
 • dokaz da je osigurana od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem geodetske djelatnosti mogla učiniti naručitelju ili drugim osobama, pod uvjetom da to osiguranje pokriva štetu nastalu u Republici Hrvatskoj.

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a i Švicarskoj, kao fizičkim i pravnim osobama, omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi, uz registraciju poslovnog nastana.

U tom slučaju strana ovlaštena fizička osoba mora ishodit upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije koji se vodi u Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije. Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije podnosi se na pisarnica@hkoig.hr.

Uz zahtjev se podnose sljedeći dokumenti:

 • rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije
 • dokaz da nije osuđen za kaznena djela protiv službene dužnosti, javnog reda i protiv Republike Hrvatske
 • dokaz o plaćenoj upisnini u iznosu od 2.000,00 HRK
 • fotografija (veličina za osobnu iskaznicu)
 • dokaz o registraciji trgovačkog društva
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu (ne starija od 6 mjeseci)
 • dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koju bi se obavljanjem stručnih geodetskih poslova moglo učiniti investitoru ili drugim osobama, pod uvjetom da to osiguranje pokriva štetu nastalu u Republici Hrvatskoj

Priznavanje kvalifikacije

Zahtjev za priznavanje kvalifikacije podnosi se na pisarnica@hkoig.hr te se pri tome dostavlja slijedeća dokumentacija:

 • dokaz o državljanstvu – preslika važećeg osobnog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • diploma/svjedodžba i dopunska isprava o studiju/dodatak svjedodžbi
 • ovlaštenje za obavljanje stručnih geodetskih poslova izdano od nadležnog tijela koje izdaje ovlaštenje za obavljanje regulirane profesije
 • dokaz da nije izrečena mjera privremenog i/ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje profesije izdano od nadležnog tijela koje izdaje ovlaštenje za obavljanje regulirane profesije (ne starije od 6 mjeseci)
 • jedna fotografija (kao za osobni dokument, ukoliko se dostavlja putem e-maila isključivo u jpg. formatu)

Naknade

70 HRK za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije

70 HRK za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije

korisnik: Državni proračun

IBAN: HR1210010051863000160

poziv na broj: HR64 5002-6120-10252280242

svrha doznake: upravna pristojba – HKOIG

2.000 HRK za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije

primatelj: Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

IBAN: HR9723600001102092351 poziv na broj odobrenja: 12- OIB *(podnositelja zahtjeva)

opis plaćanja: PREZIME, IME (podnositelja zahtjeva) – Upisnina za upis u Imenik ovl.ing.geod.

1.000 HRK za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije

primatelj: Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije

IBAN: HR9723600001102092351 Zagrebačka banka d.d.

SWIFT: ZABAHR2X


Prijava

Postupak e-poštom

Obrazac zahtjeva za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije

Obrazac zahtjeva za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: pisarnica@hkoig.hr, s naslovom: e-zahtjev – HKOIG

Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.


Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije

Ulica grada Vukovara 271/II, 10000 Zagreb

+385 1 5508 402

hkoig@hkoig.hr

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18)

Statut Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (NN 109/18)

Pravilnik o upisima, odlukama, odobrenjima i potvrdama HKOIG

Pravilnik o uvjetima i postupku za privremeno ili povremeno pružanje usluga te priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje stručnih geodetskih poslova


Odobrenje

Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije

Rješenje o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

Potvrda za obavljanje stručnih geodetskih poslova u RH u svojstvu odgovorne osobe na privremenoj i povremenoj osnovi.

Rok za donošenje rješenja: 8 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva za sve gore navedeno; osim 15 dana za Rješenje o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija i Potvrdu za obavljanje stručnih geodetskih poslova u RH u svojstvu odgovorne osobe na privremenoj i povremenoj osnovi. 


Pravni lijekovi

Protiv rješenja dopuštena je žalba koja se podnosi Državnoj geodetskoj upravi na info@dgu.hr u roku 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se uz pristojbu od 50 HRK predaje neposredno ili šalje poštom u pisanom obliku, u tri primjerka Hrvatskoj komori ovlaštenih inženjera geodezije.

Žalba se rješava u roku od 30, odnosno 60 dana.

Strana pravna osoba sa sjedištem u državi ugovornici EGP-a i Švicarskoj, koja je u tim državama registrirana za obavljanje geodetske djelatnosti, može u Hrvatskoj trajno obavljati tu djelatnost pod istim uvjetima kao i pravna osoba sa sjedištem u Hrvatskoj, u skladu sa Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti i drugim posebnim propisima.


II. SUGLASNOST ZA OBAVLJANJE STRUČNIH GEODETSKIH POSLOVA – ovlašteni inženjer geodezije koji želi obavljat stručne geodetske poslove za potrebe održavanja katastra zemljišta i katastra nekretnina, stručne geodetske poslove za potrebe katastra infrastrukture, stručne geodetske poslove za potrebe katastra zgrada odnosno zajednički geodetski ured i pravna osoba registrirana za obavljanje geodetske djelatnosti koja želi obavljati stručne geodetske poslove za potrebe državne izmjere i stručne geodetske poslove za potrebe osnivanja katastra nekretnina moraju ishoditi suglasnost Državne geodetske uprave.

Ovlašteni inženjer geodezije može obavljati stručne geodetske poslove za potrebe održavanja katastra zemljišta i katastra nekretnina, stručne geodetske poslova za potrebe katastra infrastrukture te stručne geodetske poslove za potrebe katastra zgrada ako ishodi suglasnost Državne geodetske uprave za što je potrebno podnijeti zahtjev Državnoj geodetskoj Upravi na info@dgu.hr uz dostavu niže navedene dokumentacije:

 • dokaz o upisu ovlaštenog inženjera geodezije u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije (rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije i potvrda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije da je ovlašteni inženjer geodezije upisan u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije te da mu članstvo nije u mirovanju)
 • dokaz da je ured u kojem ovlašteni inženjer geodezije obavlja stručne geodetske poslove upisan u odgovarajući upisnik (rješenje ili potvrda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije)
 • dokaz da je zajednički geodetski ured u kojem ovlašteni inženjer geodezije obavlja stručne geodetske poslove upisan u odgovarajući upisnik (rješenje ili potvrda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije)
 • dokaz da je pravna osoba u kojoj ovlašteni inženjer geodezije obavlja stručne geodetske poslove registrirana za obavljanje odgovarajućih stručnih geodetskih poslova sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti (rješenje o upisu u sudski registar ili izvadak iz sudskog registra)
 • dokaz o radnom iskustvu ovlaštenog inženjera geodezije u obavljanju stručnih geodetskih poslova u trajanju od najmanje tri godine (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili ugovor o radu ili ugovor o djelu ili ugovor o poslovnoj suradnji)
 • dokaz o stručnom usavršavanju ovlaštenog inženjera geodezije u proteklom razdoblju od tri godine (potvrda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije).

Zajednički geodetski ured i pravna osoba registrirana za obavljanje geodetske djelatnosti može obavljati stručne geodetske poslove za potrebe državne izmjere i stručne geodetske poslove za potrebe osnivanja katastra nekretnina ako ishodi suglasnost Državne geodetske uprave za što je potrebno podnijeti zahtjev Državnoj geodetskoj Upravi na info@dgu.hr i dostaviti niže navedenu dokumentaciju:

 • dokaz da je zajednički geodetski ured upisan u odgovarajući upisnik (rješenje ili potvrda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije)
 • dokaz da je pravna osoba registrirana za obavljanje odgovarajućih stručnih geodetskih poslova sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti (rješenje o upisu u sudski registar ili izvadak iz sudskog registra)
 • dokaz o upisu ovlaštenog inženjera geodezije u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije (rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije i potvrda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije da je ovlašteni inženjer geodezije upisan u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije te da mu članstvo nije u mirovanju)
 • dokaz o radnom iskustvu ovlaštenog inženjera geodezije u obavljanju stručnih geodetskih poslova u trajanju od najmanje tri godine (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili ugovor o radu ili ugovor o djelu ili ugovor o poslovnoj suradnji)
 • dokaz o stručnom usavršavanju ovlaštenog inženjera geodezije u proteklom razdoblju od tri godine (potvrda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije)
 • dokaz o upisu stručnog suradnika ili suradnika u evidenciju stručnih suradnika i suradnika (potvrda Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije)
 • dokaz o položenom ili priznatom stručnom ispitu stručnog suradnika ili suradnika.

Prijava

Prva opcija: e-USLUGA dostupna za državljane EU-a/EGP-a

Druga opcija: info@dgu.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)

Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.


Nadležno tijelo i propisi

Državna geodetska uprava 
Gruška 20, 10 000 Zagreb
+385 1 6165 404

info@dgu.hr

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18)

Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova (NN 54/18)

Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove (NN 90/18)


Odobrenje

Rješenje o suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova

Rok za donošenje rješenja: 30 odnosno 60 dana


Pravni lijekovi

Tužba se podnosi nadležnom upravnom sudu u roku 30 dana od primitka rješenja.

Datum zadnjeg ažuriranja: 8. veljače 2022.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.