Gospodarenje otpadom (ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom)

SLOBODA PRUŽANJA USLUGA: Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj EU/EGP državi za navedenu djelatnost, možete slobodno pružati navedenu uslužnu djelatnost na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije pri nadležnom tijelu. Ukoliko želite trajno pružati navedenu uslugu, imate pravo poslovnog nastana.

Uvjeti za obavljanje djelatnosti:

 1. Pravna i fizička osoba-obrtnik može, nakon što ishodi odgovarajuću dozvolu, započeti i obavljati djelatnost sakupljanja otpada postupkom sakupljanja otpada i interventnog sakupljanja otpada, te djelatnost oporabe, zbrinjavanja ili druge obrade otpada.
 2. Dozvolom za gospodarenje otpadom određuje se:
 • adresa građevine u kojoj će se obavljati postupak gospodarenja otpadom,
 • količina otpada kao najveća količina pojedine vrste otpada koja se može godišnje obraditi i vrsta otpada prema ključnim brojevima iz Kataloga otpada,
 • postupak gospodarenja otpadom s pripadajućim tehnološkim procesima,
 • uvjeti obavljanja tehnoloških procesa (tehničko-tehnološke uvjete obavljanja tehnološkog procesa, sigurnosno-preventivne mjere, obveze praćenja emisija u zrak, vodu, more, tlo i sustav javne odvodnje otpadnih voda, mjere upravljačkog nadzora),
 • mjere za postupanje s otpadom koji nastaje, odnosno preostaje nakon obavljanja tehnoloških procesa,
 • rok do kad mora biti obavljena provjera okolnosti koje utiču na ostvarivanje prava dodjeljenih dozvolom
 • mjere nakon zatvaranja, odnosno prestanka obavljanja postupaka za koje je izdana dozvola.
 1. Dozvolom za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije određuje se:
 • operater postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije,
 • naziv eksploatacijskog polja,
 • vrsta otpada i postupak zbrinjavanja otpada,
 • primjena najboljih raspoloživih tehnika, uzimajući u obzir tehničko-tehnološke karakteristike postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije, geografski položaj i stanje okoliša,
 • klasifikacija postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije,
 • lokacija postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije,
 • obveze operatera postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije,
 • iznos financijskog jamstva
 • rok do kad mora biti obavljena provjera okolnosti koje utiču na ostvarivanje prava dodjeljenih dozvolom

Potrebni dokumenti:

 1. Zahtjev za izdavanje, odnosno izmjenu dozvole podnosi se u pisanom i digitalnom obliku na propisanom obrascu.
 2. Zahtjev za izdavanje, odnosno izmjenu dozvole sadrži podatke o podnositelju zahtjeva, naznaku djelatnosti za koju se traži dozvola s pripadajućim postupcima, lokaciji građevine u kojoj će se obavljati postupci gospodarenja otpadom, te podatke o vrstama i količinama otpada.
 3. Uz zahtjev za izdavanje, odnosno izmjenu dozvole prilaže se:
 • akt za uporabu građevine , sukladno propisu kojim se uređuje gradnja,
 • dokaz o raspolaganju građevinom u kojoj će se obavljati postupak gospodarenja otpadom
 • dokaz o imenovanju odgovorne osobe i dokaz o zaposlenju te osobe kod podnositelja zahtjeva (ugovor o radu ili informacija o radnopravnom statusu)
 • elaborat gospodarenja otpadom,
 • dokaz o financijskom jamstvu propisanom člankom 99. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( “Narodne novine”, broj 94/13, 73/17, 14/19 )
 1. Uz zahtjev za izdavanje/izmjenu dozvole za mobilni uređaj
 • ne prilaže se akt za uporabu građevine i dokaz o raspolaganju građevinom u kojoj će

se obavljati postupak gospodarenja otpadom

Uz zahtjev za izdavanje/izmjenu dozvole za djelatnost zbrinjavanja otpada za postupak odlaganja otpada na aktivnom odlagalištu otpada za koji je izdan akt za uporabu građevine

 • prilaže se akt za građenje propisan posebnim propisom koji uređuje gradnju
 1. Nadležno tijelo će pribaviti po službenoj dužnosti:
 • izvadak iz sudskog ili obrtnog registra
 • uvjerenje da podnositelju zahtjeva nije pravomoćno izrečena kazna zabrane obavljanja djelatnosti
 • očitovanje nadležnog tijela za prostorno planiranje o ispunjavanju uvjeta iz članka 91. Stavka 1. Točke 6. Zakona, osim za mobilni uređaj
 1. Zahtjev za dozvolu za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije sadrži:
 • podatke o operateru postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije
 • naziv istražnog prostora ili eksploatacijskog polja
 • vrstu otpada i postupak zbrinjavanja otpada
 • prijedlog lokacija postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije
 • plan gospodarenja otpadom iz rudarske industrije
 • rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš s mjerama zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša za zahvat za koji je propisana obvezna procjena utjecaja zahvata na okoliš
 • opis primjene najboljih raspoloživih tehnika, uzimajući u obzir tehničko-tehnološke karakteristike postrojenja, geografski položaj i stanje okoliša
 • plan sprječavanja velikih nesreća
 • unutarnji plan za hitne slučajeve
 • dokaz o uspostavi sustava upravljanja sigurnošću
 • dokaz o financijskom jamstvu
 • podatke ptropisane Pravilnikom
 • PRILAŽE SE UZ ZAHTJEV-Odobrenje za istraživanje mineralne sirovine ili ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine.
 1. Podnositelj zahtjeva dužan je imenovati osobu odgovornu za gospodarenje otpadom i zamjenika koji će u slučaju spriječenosti odgovorne osobe izvršavati njezine obveze. Za odgovornu osobu i njezinog zamjenika može biti imenovana osoba koja udovoljava sljedećim uvjetima:
 • koja ima tri godina iskustva na poslovima gospodarenja otpadom,
 • koja je stekla kvalifikaciju u području prirodoslovlja, biomedicine i zdravstva, biotehničkom, tehničkom ili tehnološkom području.
 • koja nije obavljala posao odgovorne osobe u pravnoj osobi kojoj je za to vrijeme oduzeta dozvola,
 • koja u tri godine koje prethode danu podnošenja zahtjeva za dozvolu nije osuđena za kazneno djelo propisano Kaznenim zakonom, glavom koja propisuje: kaznena djela protiv okoliša, kaznena djela protiv opće sigurnosti, kaznena djela protiv gospodarstva ili za prekršaj propisa koji uređuju zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom.
 • koja posjeduje temeljna znanja o propisima o gospodarenju otpadom, kategorizaciji otpada te rizicima i mogućnostima skladištenja i obrade otpada

Dokumenti

Naknada:

Nema naknade (za podnošenje zahtjeva), 35 HRK (za odbijanje zahtjeva)

po izdavanju pozitivnog rješenja 1.400 HRK

e-plaćanje:

Primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske

IBAN: HR1210010051863000160

Model: HR64

Poziv na broj: 5002-47053-OIB

e-PRISTUP ovoj uslužnoj djelatnosti

 • e-USLUGA na jednom mjestu predajte zahtjev i dokumentaciju te ishodite odobrenje.

Info: na registriranu e-poštu dobit ćete potvrdu o slanju zahtjeva i potvrdu o ishođenju odobrenja.

Korisne informacije:

 1. Bez dodatnog fizičkog odlaska (barem upola kraće vrijeme postupka)
 2. Bez obveze stavljanja pečata (nije više potreban za pristup tržištu usluga)
 3. Bez obveze lijepljenja biljega (prihvaća se potvrda o internetskom plaćanju naknade).
 4. Nadležno tijelo treba dati odobrenje u roku od 30 dana (od uredno podnesene dokumentacije, nakon čeka nastupa šutnja administracije).
 5. Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati ovu uslužnu djelatnost.

Javite nam koliko je vremena trebalo. Predložite nam bilo kakvo poboljšanje. Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetika

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3717-111

okolis.otpad@mzoe.hr

Propisi iz područja gospodarenja otpadom

 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN, br. 94/13, 73/17, 14/19)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN, br. 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13)
 • Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (NN, br. 38/08)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina (NN, br. 128/08)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom iz rudarske industrije (NN, br. 22/19)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN, br. 23/14, 51/14, 121/15, 132/15)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN, br. 23/07, 111/07)
 • Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Ispravka Pravilnika o gospodarenju otpadom („NN, br.“, br. 51/14), osim odredbi članka 18. stavaka 2., 3. i 4. i Dodatka V, koji ostaju na snazi do dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 51. stavka 8. Zakona
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN, br. 42/14, 48/14, 107/14, 139/14, 11/19)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN, br. 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12, 86/13)
 • Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom („NN, br.“, br. 42/14) osim odredbi članka 4. točke 11., 12., 13. i 14., članka 16., 17., 18., 18.a, 19., 20. i članka 21. stavka 1., 2. i 3., te Dodatka V. koji važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja novih ugovora za obavljanje usluge sakupljanja i obrade EE otpada u sustavu kojim upravlja Fond, sukladno Zakonu.
 • Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (NN, br. 103/14)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida (NN, br. 117/14)
 • Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN, br. 117/14)
 • Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (NN, br. 50/15, 56/19)
 • Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN, br. 88/15, 78/16, 116/17)
 • Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN, br. 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13)
 • Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN, br.’, br. 88/15) osim odredbi članaka 12., 13., 14., 19.a, 20. st. 3., 20.a i članka 25. stavaka 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 16. stavaka 3., 8., 9., 12., 13. i 14. Pravilnika koji vrijedi do uspostave Registra iz članka 29. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (‘NN, br.’, br. 88/15).
 • Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže (NN, br. 88/15)
 • Pravilnik o katalogu otpada (NN, br. 90/15)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom (NN, br. 99/15)
 • Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (NN, br. 111/15)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN, br. 133/06, 31/09, 156/09, 45/12, 86/13)
 • Napomena: Prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (NN, br., br. 111/15), osim odredbi članka 18. stavka 2. alineje 2. i stavka 3. ovoga Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 15. stavaka 3. i 4., članka 15.a stavaka 3. i 5. i članka 16. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika koji vrijede do uspostave Registra iz članka 25. toga Pravilnika.
 • Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN, br. 114/15)
 • Odluka Vijeća 2003/33/EZ od 19. prosinca 2002. o utvrđivanju kriterija i postupaka za prihvat otpada na odlagališta sukladno članku 16. i Prilogu II. Direktivi 1999/31/EZ – Službeni list Europske unije L 11, 16. 1. 2003., str. 27–49
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN, br. 125/15, 90/16, 60/18, 72/18)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN, br. 136/06, 31/09, 156/09, 53/12, 86/13, 91/13)
 • Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima (NN, br.“, br. 125/15), osim odredbi članka 21. i članka 28. stavaka 1., 2., 3., 4. i 5. te članka 29. stavaka 2. i 3. koje važe do sklapanja ugovora o obavljanju usluge sakupljanja otpadnih vozila u sustavu kojim upravlja Fond i donošenja odluke iz članka 16. stavka 5. Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima („NN, br.“, br. 125/15)
 • Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN, br. 69/16)
 • Pravilnik o termičkoj obradi otpada (NN, br. 75/16)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN, br. 113/16)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN, br. 40/06, 31/09, 156/09, 111/11, 86/13)

Odobrenje za obavljanje djelatnosti:

Dozvola / Rješenje kojim se dozvoljava obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom

Pravni lijekovi:

Protiv rješenja nije moguće izjaviti žalbu, ali se može pokrenuti upravni spor. Pravni lijek je sastavni dio svakog rješenja.

Sve informacije proizlaze iz propisa u djelokrugu nadležnog tijela

Datum ažuriranja: 28.10.2019.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.