Gospodarenje otpadom

SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi u Hrvatskoj, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj.

Potrebno je ishođenje dozvole, osim za obradu vlastitoga otpada, što mogu obavljati:

 1. Izvorni proizvođač otpada koji je fizička osoba za obradu vlastitoga biootpada biološkom aerobnom obradom (kućno kompostiranje) i
 2. Izvorni proizvođač otpada koji je pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik ako biootpad koji je nastao njegovim obavljanjem djelatnosti obrađuje biološkom obradom na mjestu nastanka tog otpada te nastali produkt obrade ne stavlja na tržište, već ga koristi na mjestu nastanka toga otpada i o tome dostavi ministarstvu izvješće do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu

Potrebni dokumenti

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom podnositelj zahtjeva prilaže:

 • akt o uporabi sukladno Zakonu o gradnji
 • dokaz o raspolaganju građevinom u kojoj će se obavljati postupak gospodarenja otpadom
 • elaborat gospodarenja otpadom
 • financijsko jamstvo

 Iznimno:

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za mobilni uređaj ne prilažu se akt o uporabi i dokaz o raspolaganju građevinom u kojoj će se obavljati postupak gospodarenja otpadom, već se prilažu:

 • elaborat gospodarenja otpadom
 • financijsko jamstvo
 • dokaz za lokaciju na kojoj se obavlja obrada otpada mobilnim uređajem odnosno mjesto ugradnje otpada u materijal (npr. ugovor, projektna dokumentacija i slično)
 • dokaz o vlasništvu i raspolaganju mobilnim uređajem
 • rok u kojem će se obavljati posao obrade otpada mobilnim uređajem na određenoj lokaciji odnosno ugradnje materijala

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za djelatnost zbrinjavanja otpada, ako je zahtjev podnesen za postupak odlaganja otpada na aktivnom odlagalištu otpada za koje nije izdan akt za uporabu građevine, ne prilaže se akt za uporabu građevine, već se prilaže

 • akt za građenje (prema Zakonu o gradnji)

Nadležno tijelo će po službenoj dužnosti izvršiti uvid u sudski registar, obrtni registar i registar udruga te će pribaviti uvjerenje da podnositelju zahtjeva nije pravomoćno izrečena sigurnosna ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti.

Zahtjev za dozvolu za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije sadrži:

 1. podatke o operateru postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije
 2. naziv istražnog prostora ili eksploatacijskog polja
 3. vrstu otpada i postupak zbrinjavanja otpada
 4. prijedlog lokacija postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije
 5. plan gospodarenja otpadom iz rudarske industrije
 6. rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš s mjerama zaštite okoliša i programom praćenja stanja okoliša za zahvat za koji je propisana obvezna procjena utjecaja zahvata na okoliš
 7. opis primjene najboljih raspoloživih tehnika, uzimajući u obzir tehničko-tehnološke karakteristike postrojenja, geografski položaj i stanje okoliša
 8. plan sprječavanja velikih nesreća
 9. unutarnji plan za hitne slučajeve
 10. dokaz o uspostavi sustava upravljanja sigurnošću (ako je tako propisano pravilnikom iz članka 48. stavka 11. Zakona o gospodarenju otpadom)
 11. dokaz o financijskom jamstvu i
 12. podatke propisane pravilnikom vezanom na gospodarenje otpadom iz rudarske industrije

Zahtjevu za dozvolu za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije prilaže se:

 • odobrenje za istraživanje mineralne sirovine

ili

 • ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine

Dozvola za gospodarenje otpadom za pokusni rad

Za potrebe pokusnog rada prema Zakonu o gradnji dozvola za gospodarenje otpadom može se izdati na rok kraći od deset godina i to na predviđeno vrijeme trajanja pokusnog rada prema aktu izdanom sukladno posebnom propisu kojim se uređuje gradnja.

Zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom za pokusni rad, ne prilaže se akt o uporabi.

Ne utvrđuje se da je za građevinu izdan akt kojim se dozvoljava uporaba već se utvrđuje da je za građevinu izdan akt za građenje prema posebnom propisu kojim se uređuje gradnja.


Odobrenje

Dozvolom za gospodarenje otpadom određuju se: 

 1. osoba kojoj se dopušta obavljanje djelatnosti oporabe odnosno zbrinjavanja otpada
 2. lokacija gospodarenja otpadom
 3. vrste i količine otpada sukladno Katalogu otpada
 4. djelatnost i postupak gospodarenja otpadom s pripadajućim tehnološkim procesima
 5. način obavljanja postupka gospodarenja otpadom uključujući tehničke i sve druge bitne uvjete za rad na lokaciji za svaki pojedini postupak
 6. sigurnosne i preventivne mjere
 7. mjere nadzora i upravljanja
 8. obveza postupanja s otpadom koji nastaje, odnosno preostaje nakon obavljanja postupka gospodarenja otpadom
 9. rok važenja dozvole za gospodarenje otpadom
 10. mjere nakon zatvaranja, odnosno prestanka obavljanja postupaka za koje je izdana dozvola uključujući i uklanjanje svog otpada s lokacije gospodarenja otpadom

Dozvolom za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije određuju se:

 1. operater postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije
 2. naziv eksploatacijskog polja
 3. vrsta otpada, postupak i kapacitet zbrinjavanja otpada
 4. primjena najboljih raspoloživih tehnika, uzimajući u obzir tehničko-tehnološke karakteristike postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije, geografski položaj i stanje okoliša
 5. klasifikacija postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije
 6. lokacija postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije
 7. obveze operatera postrojenja za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije
 8. iznos financijskog jamstva
 9. rok važenja dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije

Naknade

1.400 HRK za izdavanje, izmjenu ili dopunu dozvole ili privremene dozvole za gospodarenje otpadom

Plaćanje putem internetskog bankarstva

Model: HR64

IBAN primatelja: HR1210010051863000160

Poziv na broj odobrenja: 5002-47053-OIB (ili MB) 5002 – državne upravne pristojbe (REGISTAR VRSTA PRIHODA) 47053 – Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (registar korisnika proračuna) OIB (ili MB) – osobni identifikacijski broj ili matični broj uplatitelja

Opis plaćanja: Državna upravna pristojba za dozvolu KLASA: UP/I- – / – /_ (navesti broj KLASE izdane dozvole za koju se uplaćuje upravna pristojba)


Prijava

pisarnica@mingor.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)

Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

+385 1 3717 125

okolis.otpad@mingor.hr

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20)

Svi relevantni ostali propisi

Rokovi važenja dozvola

 • Dozvole za gospodarenje otpadom – 10 godina
 • Dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije – 5 godina
 • Dozvole za gospodarenje otpadom za pokusni rad – na predviđeno vrijeme trajanja pokusnog rada

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja rješava o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom za djelatnost koja uključuje gospodarenje opasnim otpadom, za postupke R 1 – korištenje otpada uglavnom kao goriva ili drugog načina dobivanja energije i D 10 – spaljivanje otpada na kopnu.

Nadležno tijelo županije odnosno Grada Zagreba rješava o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom za djelatnost koja nije prethodno obuhvaćena, kao i o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom iz rudarske industrije.


Pravni lijekovi

Protiv rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor, tužbom mjesno nadležnom Upravnom sudu, u roku 30 dana od dana dostave rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno može se dostaviti i elektroničkim putem.

Datum zadnjeg ažuriranja: 17. siječnja 2021.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.