Građenje, projektiranje i/ili stručni nadzor građenja, kontrola projekata

Možda vas zanima i; Prostorno uređenje

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućena vam je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u RH, te čekanja prethodne provjere.

U tom slučaju pravna osoba, koja obavlja djelatnost stručnog nadzora građenja i/ili projektiranja ili kontrole projekata te pravna ili fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnost građenja dostavlja e-izjavu ili izjavu izravno nadležnom tijelu na strani.izvodaci@mpgi.hr, uz sljedeću dokumentaciju u preslici i prijevodu:

 • dokaz o pravu obavljanja djelatnosti u državi poslovnog nastana ili važeća licenca/dokument kojim se to pravo obavljanja djelatnosti regulira u drugoj državi EU-a/EGP-a
 • podaci o osiguranju od odgovornosti važećem na teritoriju RH odnosno EU.

Za obavljanje poslova stručnog nadzora građenja i/ili projektiranja ili kontrole projekata, fizička osoba s poslovnim nastanom u drugoj državi EU-a/EGP-a koja je:

Uz izjavu dostavlja se sljedeća dokumentacija u preslici i prijevodu za sve četiri struke:

 • preslika osobne iskaznice
 • dokaz o poslovnom nastanu u drugoj državi EU-a/EGP-a (izjava poslodavca)
 • dokaz da u državi poslovnog nastana nema zabrane obavljanja djelatnosti (potvrda nadležnog tijela države poslovnog nastana)
 • dokaz o formalnoj osposobljenosti/stručnoj kvalifikaciji

ili

dokaz o obavljanju djelatnosti najmanje jednu godinu tijekom prethodnih 10 godina ako profesija nije regulirana u državi poslovnog nastana ili ako obrazovanje i stručno osposobljavanje koji dovode do te profesije nisu regulirani

 • podaci o osiguranju od profesionalne odgovornosti važećem na teritoriju RH/EU
 • dokaz o plaćenoj naknadi

Ako se dostavlja EU potvrda, nije potrebno dostaviti:

 • dokaz o poslovnom nastanu u drugoj državi članici (ako je primjenjivo)
 • dokaz da u matičnoj državi nema zabrane obavljanja djelatnosti (ako je primjenjivo)
 • dokaz o formalnoj osposobljenosti/stručnoj kvalifikaciji

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA 

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi u RH, uz registraciju poslovnog nastana.

Graditi i/ili izvoditi radove na građevini može pravna osoba ili fizička osoba obrtnik, odnosno izvođač, ako:

 • je registriran za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova
 • ima zaposlenog inženjera gradilišta i/ili voditelja radova, odnosno voditelja manje složenih radova, ovisno o radovima koje izvodi
 • osigura da građevinske i/ili druge radove koje izvodi na građevini obavlja osoba koja ima odgovarajuće stručne kvalifikacije
 • je osiguran od odgovornosti

Inženjer gradilišta i/ili voditelj radova je osoba sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili stručnim studijem arhitekture ili građevinarstva ili elektrotehnike ili strojarstva, koja je stekla najmanje 180 ECTS bodova i ima položen stručni ispit. Voditelj manje složenih radova je:

 • osoba sa završenom srednjom školom po programu za tehničara arhitektonske ili građevinske ili elektrotehničke ili strojarske struke koja ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit
 • osoba koja ima položen majstorski ispit iz područja graditeljstva ili osoba koja ima pravo upisa ili je ostvarila upis u obrtni registar za obavljanje djelatnosti za koju se traži majstorski ispit iz područja graditeljstva

Poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja može obavljati ovlašteni arhitekt / ovlašteni inženjer

Poslove kontrole projekata može obavljati ovlašteni inženjer građevinarstva s najmanje deset godina iskustva u projektiranju statički složenih konstrukcija u području kontrole projekata koji dostavi podatke o radnom iskustvu propisane Pravilnikom o upisu u razred revidenata (NN 50/20).

Poslove stručnog nadzora građenja i/ili projektiranja ili kontrole projekata može obavljati ovlašteni arhitekt / ovlašteni inženjer u:

 • pravnoj osobi
 • uredu za samostalno obavljanje poslova
 • zajedničkom uredu

Pravna osoba može obavljati djelatnost stručnog nadzora građenja i/ili projektiranja ili kontrole projekata ako:

 • je registrirana za obavljanje djelatnosti projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja
 • ima zaposlenog ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera

Za osnivanje ureda za samostalno obavljanje poslova ili za osnivanje zajedničkog ureda fizička osoba:

Uz zahtjev za osnivanje ureda za samostalno obavljanje poslova dostavlja se fotografirana ili skenirana:

 • preslika osobne iskaznice
 • dokaz o plaćenoj naknadi

Uz zahtjev za osnivanje zajedničkog ureda dostavlja se fotografirana ili skenirana:

 • preslika osobne iskaznice
 • ugovor o osnivanju zajedničkog ureda
 • dokaz o plaćenoj naknadi

Za upis u imenik ovlaštenih arhitekata / ovlaštenih inženjera fizička osoba:

Zahtjev za upis u razred revidenata fizička osoba podnosi direktno na info@hkig.hr ili putem sustava e-Građani za građevinsku struku

Uz zahtjev dostavlja sljedeću dokumentaciju:

 • rješenje o priznavanju stručne kvalifikacija
 • dokaz o plaćenoj komorskoj upisnini

Za upis u imenik ovlaštenih arhitekata / ovlaštenih inženjera osoba koja je stručnu kvalifikaciju stekla u RH, umjesto rješenja o priznavanju stručne kvalifikacije dostavlja:

 • dokaz o završenom diplomskom sveučilišnom ili stručnom studiju arhitekture ili građevinarstva ili elektrotehnike ili strojarstva, kojim se stječe najmanje 300 ECTS bodova
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • dokaz o stručnom radnom iskustvu u trajanju najmanje dvije godine

Za upis u razred revidenata, osoba koja je stručnu kvalifikaciju stekla u RH, umjesto rješenja o priznavanju stručne kvalifikacije, dostavlja podatke o radnom iskustvu propisane Pravilnikom o upisu u razred revidenata (NN 50/20).


Priznavanje kvalifikacije

Zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova projektiranja:

Zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova kontrole projekata podnosi se izravno na info@hkig.hr ili putem sustava e-Građani za osobe građevinske struke.

Uz zahtjev se dostavlja sljedeća dokumentacija, u preslikama i prijevodu, prema općem sustavu:

 • preslika osobne iskaznice
 • diploma/svjedodžba i dopunska isprava o studiju/dodatak svjedodžbi
 • dokaz o ovlaštenju za obavljanje regulirane profesije u državi iz koje dolazite

ili

potvrda poslodavca o stručnom radnom iskustvu u državi poslovnog nastana od najmanje jedne godine tijekom zadnjih deset godina koje je prethodilo pružanju usluga, u slučaju da ta profesija nije regulirana u državi poslovnog nastana strane ovlaštene osobe

 • dokaz o plaćenoj naknadi.

Zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije osobe arhitektonske struke, prema automatskom sustavu, podnose izravno na clanstvo@arhitekti-hka.hr ili putem sustava e-Građani uz sljedeću dokumentaciju u preslikama i prijevodu:

 • preslika osobne iskaznice
 • dokaz o formalnoj osposobljenosti / stručnoj kvalifikaciji
 • dokaz o plaćenoj naknadi

Naknade

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

199,08 EUR za povremeno i privremeno obavljanje poslova-prva prijava

199,08 EUR za povremeno i privremeno obavljanje poslova-obnova prijave

132,72 EUR za priznavanje kvalifikacija po automatskom sustavu

398,17 EUR za priznavanje kvalifikacije po općem sustavu

33,18 EUR upis u Upisnik samostalnih ureda

66,36 EUR za upis u Upisnik zajedničkih ureda

132,72 EUR za upisninu u Imenik

238,90 EUR za godišnju članarinu

Primatelj: Hrvatska komora arhitekata, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

Broj računa: IBAN HR462360000 1500184955

Za uplate iz inozemstva: SWIFT: ZABAHR2X

Opis plaćanja: prezime, ime (podnositelja zahtjeva) – naknada povremeno/privremeno – prvo obavljanje ili obnova ili priznavanje kvalifikacija ili naknada za upis u Upisnik ili upisnina u Imenik ili godišnja članarina

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA

371,62 EUR za povremeno i privremeno obavljanje poslova – prva prijava

238,90 EUR za povremeno i privremeno obavljanje poslova-obnova prijave

796,34 EUR za priznavanje kvalifikacije po općem sustavu

33,18 EUR za upis u upisnik samostalnih ureda

66,36 EUR za upis za upisnik zajedničkih ureda

132,72 EUR za upisninu u imenik

238,90 EUR za članarinu

Primatelj: Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

Račun broj: IBAN HR8323600001102087559 Zagrebačka banka d.d.

Za uplate iz inozemstva: SWIFT:ZABAHR2X

Opis plaćanja: prezime, ime (podnositelja zahtjeva) – naknada povremeno/privremeno – prvo obavljanje ili obnova ili priznavanje kvalifikacija ili naknada za upis u Upisnik ili upisnina u Imenik ili godišnja članarina

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE

520,27 EUR za povremeno i privremeno obavljanje poslova – prva prijava

254,83 EUR za povremeno i privremeno obavljanje poslova-obnova prijave

597,25 EUR za priznavanje kvalifikacije po općem sustavu

66,36 EUR upis u upisnik samostalnih ureda

66,36 EUR upis za u upisnik zajedničkih ureda

265,45 EUR za upisninu u imenik

254,83 EUR za članarinu

primatelj: Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

Račun broj: IBAN HR7823600001102094148

Za uplate iz inozemstva: SWIFT:ZABAHR2X

Opis plaćanja: prezime, ime (podnositelja zahtjeva) – naknada povremeno/privremeno – prvo obavljanje ili obnova ili priznavanje kvalifikacija ili naknada za upis u Upisnik ili upisnina u Imenik ili godišnja članarina

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA

504,35 EUR za povremeno i privremeno obavljanje poslova – prva prijava

238,90 EUR za povremeno i privremeno obavljanje poslova-obnova prijave

796,34 EUR za priznavanje kvalifikacije po općem sustavu

33,18 EUR upis u upisnik samostalnih ureda

33,18 EUR za upis u upisnik zajedničkih ureda

265,45 EUR za upisninu u imenik

238,90 EUR za članarinu

primatelj: Hrvatska komora inženjera strojarstva, Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

Račun broj: IBAN: HR5623600001102094156, Zagrebačka banka d.d.

Za uplate iz inozemstva: SWIFT: ZABAHR2X

Opis plaćanja: prezime, ime (podnositelja zahtjeva) – naknada povremeno/privremeno – prvo obavljanje ili obnova ili priznavanje kvalifikacija ili naknada za upis u Upisnik ili upisnina u Imenik ili godišnja članarina


Prijava

Prva opcija: e-usluge dostupne za državljane EU-a/EGP-a:

e-usluga za arhitektonsku struku

e-usluga za građevinsku struku

e-usluga za elektrotehničku struku

e-usluga za strojarsku struku

Druga opcija: za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata

clanstvo@arhitekti-hka.hr za arhitektonsku struku

info@hkig.hr za građevinsku struku

elektroinzenjeri@hkie.hr za elektrotehničku struku

info@hkis.hr za strojarsku struku

strani.izvodaci@mpgi.hr za djelatnost projektiranja/stručnog nadzora građenja / građenja


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

+385 1 3782 404

strani.izvodaci@mpgi.hr

Hrvatska komora arhitekata

Ulica grada Vukovara 271, Zagreb

+385 1 5508 411

clanstvo@arhitekti-hka.hr

Hrvatska komora inženjera građevinarstva

Ulica grada Vukovara 271, Zagreb

+385 1 5508 447

info@hkig.hr.hr

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike

Ulica grada Vukovara 271, Zagreb

+385 1 5508 444

elektroinzenjeri@hkie.hr

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Vukovarska 271, Zagreb

+385 1 7775 571

info@hkis.hr

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19)

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18 i 110/19)

Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja (NN 129/15)

Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 136/15)

Pravilnik o upisu u razred revidenata (NN 50/20)

Statut Hrvatske komore arhitekata (NN 15/21)

Pravilnik o uvjetima za privremeno ili povremeno pružanje usluga te priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija

Pravilnik o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata

Pravilnik o naknadama za rad u tijelima Hrvatske komore arhitekata

Popis svih obrazaca Hrvatske komore arhitekata

Statut Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Pravilnik o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja potvrde za pružanje usluga na privremenoj ili povremenoj osnovi te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za osobe građevinske struke

Odluka o naknadama za usluge koje pruža Hrvatske komora inženjera građevinarstva

Popis svih obrazaca Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Popis akata Hrvatske komore inženjera elektrotehnike

Popis svih obrazaca Hrvatske komore inženjera elektrotehnike

Statut Hrvatske komore inženjera strojarstva

Pravilnik o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore inženjera strojarstva

Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja potvrde za pružanje usluga na privremenoj ili povremenoj osnovi te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za osobe strojarske struke

Odluka o naknadama za usluge koje pruža Hrvatske komora inženjera strojarstva

Popis svih obrazaca Hrvatske komore inženjera strojarstva


Odobrenje

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Potvrda za privremeno ili povremeno obavljanje djelatnosti

Rok ishođenja 30 dana

Hrvatska komora arhitekata; Hrvatska komora inženjera građevinarstva; Hrvatska komora inženjera elektrotehnike; Hrvatska komora inženjera strojarstva

Potvrda za povremeno ili privremeno obavljanje poslova

Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacija

Rješenje o upisu u imenik Komore (trajno obavljanje poslova u RH)

Rješenje o upisu u upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova

Rješenje o upisu u upisnik zajedničkih ureda

Rok ishođenja: 8 dana


Pravni lijekovi

Mogućnost žalbe u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Žalba se dostavlja:

 • za arhitektonsku struku Hrvatskoj komori arhitekata, Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb ili na clanstvo@arhitekti-hka.hr
 • za građevinsku struku Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva, Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb ili na info@hkig.hr
 • za elektrotehničku struku Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike, Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb ili na elektroinzenjeri@hkie.hr
 • za strojarsku struku Hrvatskoj komori inženjera strojarstva, Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb ili na info@hkis.hr

Nadležna komora će žalbu odbaciti (ako je nepravovremena), zamijenit će pobijano rješenje novim (ako je žalba djelomično ili u cijelosti osnovana) ili će žalbu dostaviti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Ministarstvo može žalbu odbiti, rješenje poništiti djelomično ili u cijelosti ili ga izmijeniti.

Rješenje Ministarstva dostavlja se stranci putem Komore najkasnije u roku od 60 dana od predaje uredne žalbe.

Protiv rješenja Ministarstva se ne može izjaviti žalba, ali se u roku 30 dana od primitka rješenja može pokrenuti upravni spor kod nadležnog Upravnog suda RH.

Datum zadnjeg ažuriranja: 19. prosinca 2022.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.