Izvođenje šumarskih radova

Registrirani i licencirani izvođači izvode šumarske radove (priprema, neposredna provedba i nadzor radova uzgajanja šuma, zaštite šuma, pridobivanja drva iz šume, šumske infrastrukture, šumarske ekologije, urbanoga šumarstva, izgradnje i održavanja šumske infrastrukture i drugo).

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Podnositelj zahtjeva treba dokazati da ispunjava uvjete stručne (zaposlene odgovarajuće stručne osobe, rukovatelji odgovarajućim strojevima i uređajima) i tehničke osposobljenosti (odgovarajući strojevi, uređaji i oprema). Molim, dolje pogledajte Prilog 1.navedenoga Pravilnika, u kojemu su navedeni uvjeti za pojedine vrste i faze radova.

Potrebni dokumenti

Obrasci

  1. Dokaz o registriranosti (u zemlji podrijetla – sloboda poslovnoga nastana)
  2. izjava odgovorne osobe o zaposlenim osobama (za tvrtke iz Hrvatske to je lista 117 HZMO)
  3. izjava o posjedovanju odgovarajućih strojeva i uređaja
  4. uvjerenja o osposobljenosti za rukovatelje strojevima i uređajima, kao i za rad na siguran način, shodno pravilima o zaštiti na radu
  5. certifikati/atesti strojeva potrebnih za obavljanje radova

Naknada

Minimalna naknada iznosi 12.000 HRK, a maksimalna 500.000 HRK, za 5 godina, koliko traje licencija.

Visina naknade za izdavanje ili obnovu licencije utvrđuje se prema ukupnom godišnjem prihodu izvoditelja radova u kalendarskoj godini koja prethodi godini izdavanja ili obnove licencije i to na sljedeći način:

ukupni godišnji prihod do 500.000,00 kn ……………………………………12.000,00 kuna

ukupni godišnji prihod od 500.001,00 kn do 1.000.000,00 kuna……………20.000,00 kuna

ukupni godišnji prihod od 1.000.001,00 kn do 5.000.000,00 kuna ………. .40.000,00 kuna

ukupni godišnji prihod od 5.000.001,00 kn do 15.000.000,00 kuna ……… .80.000,00 kuna

ukupni godišnji prihod od 15.000.001,00 kn do 50.000.000,00 kuna …… 160.000,00 kuna

ukupni godišnji prihod od 50.000.000,00 kn do 200.000.000,00 kuna ….400.000,00 kuna

ukupni godišnji prihod veći od 200.000.000,00 kuna …………………………..500.000,00 kuna

Broj računa za e-plaćanje:

Primatelj: Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije

IBAN: HR8824020061100463832

Model: 02

Poziv na broj: OIB

Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije

Prilaz Gjure Deželića 63, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 3765-501

E-mail: info@hkisdt.hr

Zakon o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije (NN 22/06)

Zakon o šumama (NN 68/18 i 115/18)

Statut Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije (NN 136/06, 61/07)

Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno (NN 66/07, 29/08, 4/11)

Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju licencije (odobrenja) za radove iz područja šumarstva, lovstva i drvne industrije

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o izdavanju licencije

Pravni lijekovi

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba drugostupanjskom tijelu u roku od 15 dana od dana primitka rješenja. Žalba se predaje Stručnoj službi Komore neposredno u pisanom obliku ili putem pošte ili u obliku elektroničke isprave izrađene sukladno zakonu ili se može izjaviti usmeno na zapisnik.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.