Promet pokretnim kulturnim dobrima i drugim kulturnim predmetima koji imaju umjetničko, povijesno, arheološko i drugo značenje

 1. SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA: Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj EU/EGP državi, možete slobodno pružati usluge na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije pri nadležnom tijelu
 • Slanje e-obavijesti o povremenom/privremenom pružanju usluge, bez poslovnog nastana.
 1. ZAHTJEVI ZA POSLOVNI NASTAN
 • Zahtjev za upis u Upisnik fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju djelatnost prometa pokretnim kulturnim dobrima i drugim kulturnim predmetima u roku 15 dana od dana registracije djelatnosti obavljanja prometa pokretnim dobrima i drugim kulturnim predmetima u sudskom ili drugom odgovarajućem registru
 • Uz zahtjev je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice
 • Fizičke i pravne osobe dužne su o svakoj promjeni podataka u Upisniku obavijestiti Ministarstvo kulture u roku od 15 dana od dana nastanka promjene

Naknade

Nema

e-PRISTUP ovoj uslužnoj djelatnosti

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima – sve u skeniram PDF obliku ili jpg obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UPIS U UPISNIK FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST PROMETA POKRETNIM KULTURNIM DOBRIMA I DRUGIM KULTURNIM PREDMETIMA

e-pošta za slanje dokumentacije: pisarnica@min-kulture.hr

s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točka

Info: na registriranu e-poštu dobit ćete potvrdu o slanju zahtjeva i potvrdu o ishođenju odobrenja.

Javite nam koliko je vremena trebalo. Predložite nam bilo kakvo poboljšanje. Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo kulture

Uprava za zaštitu kulturne baštine

Runjaninova 2, 10 000 Zagreb

+385 1 4866 200

pisarnica@min-kulture.hr

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

(NN 69/99151/03 157/03 Ispravak,  87/0988/1061/11 , 25/12136/12 157/13, 152/14, 44/17 i 90/18)

Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju upisnika i evidencije o prometu pokretnim kulturnim dobrima i drugim kulturnim predmetima koji imaju umjetničko, povijesno, arheološko i drugo značenje (NN 77/15, 110/16)

Odobrenje

Nema

Pravni lijekovi i žalbe

Žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred mjesno nadležnim upravnim sud (Zagreb, Osijek, Rijeka i Split) u roku od 30 dana. Nakon primitka tužbe sud ocjenjuje urednost tužbe te pretpostavke za vođenje upravnog spora, dostavlja tužbu na odgovor tuženiku i svim zainteresiranim osobama. Sud slobodno ocjenjuje dokaze i utvrđuje činjenice. Tužitelj je obvezan u tužbi iznijeti sve činjenice na kojima temelji svoj zahtjev, predložiti dokaze te se izjasniti o činjeničnim navodima i dokaznim prijedlozima drugih stranaka.

Sve informacije proizlaze iz propisa u djelokrugu nadležnog tijela.

Datum ažuriranja: 31.7.2019.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.