Socijalna skrb i socijalne usluge

Postupak ispitivanja ispunjavanja minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga

Socijalne usluge pružaju ustanove socijalne skrbi (dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici, centar za pomoć u kući), udruge, vjerske zajednice, trgovačka društva i druge domaće i strane pravne osobe te obrtnici. Trgovačko društvo i obrtnik mogu pružati socijalne usluge samo uz druge djelatnosti u zasebnoj organizacijskoj jedinici.

Prije početka rada pružatelji socijalnih usluga moraju:

 • imati ispunjene minimalne uvjete za pružanje socijalnih usluga i
 • biti upisani u odgovarajuće upisnike ili evidencije (Upisnik ustanova socijalne skrbi; Evidencija fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge; Evidencija pravnih osoba, odnosno obrtnika koji pružaju socijalne usluge).

Prema korisničkim skupinama kojima se pružaju socijalne usluge postupak ispitivanja minimalnih uvjeta ispituje.

 • ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku) ili
 • jedinica područne (regionalne) samouprave,

Ministarstvo vodi postupak ispitivanja minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga prema korisničkim skupinama:

 • djeci i mlađim punoljetnim osobama bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi;
 • trudnicama prije poroda ili roditelju s djetetom do jedne godine života;
 • djeci i mlađim punoljetnim osobama s problemima u ponašanju;
 • djeci s teškoćama u razvoju;
 • odraslim osobama s invaliditetom;
 • osobama ovisnim o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti;
 • žrtvama nasilja u obitelji i žrtvama trgovanja ljudima.

Jedinica područne (regionalne) samouprave vodi postupak ispitivanja minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga:

 • starijim i nemoćnim osobama;
 • beskućnicima;
 • usluge pomoći u kući
 • usluge koje pružaju fizičke osobe kao profesionalnu djelatnost.

DOM SOCIJALNE SKRBI/CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI/CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI

(za korisničke skupine: starije i nemoćne osobe, beskućnici, odrasle osobe s invaliditetom i usluge pomoći u kući)

Dom socijalne skrbi/centar za pružanje usluga u zajednici/centar za pomoć u kući mogu osnovati jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, vjerska zajednica, trgovačko društvo, udruga i druga domaća i strana pravna ili fizička osoba aktom za koji ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi utvrđuje usklađenost sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o socijalnoj skrbi i posebnim propisima.

Postupak otvaranja

 1. donošenje akta o osnivanju
 2. podnošenje zahtjeva za utvrđenjem usklađenosti sa zakonom
 3. upis u sudski registar nadležnog trgovačkog suda
 4. osiguravanje uvjeta prostora, opreme, stručnih i drugih radnika u skladu s Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga;
 5. podnošenje zahtjeva s potpunom i urednom dokumentacijom nadležnom upravnom odjelu jedinice područne (regionalne) samouprave/Grada Zagreba;
 6. ispitivanje ispunjavanja minimalnih uvjeta (očevid);
 7. donošenje odluke (rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta)
 8. podnošenje zahtjeva ministarstvu nadležnom za socijalnu skrb radi upisa u odgovarajuću evidenciju
 9. obavještavanje centra za socijalnu skrb

DRUGI PRUŽATELJI

(za korisničke skupine: starije i nemoćne osobe, beskućnici, odrasle osobe s invaliditetom i usluge pomoći u kući)

Udruga, vjerska zajednica, trgovačko društvo i druga domaća i strana pravna osoba te obrtnik, koji pored obavljanja svoje djelatnosti za koju je upisan u sudski registar ili kod drugog nadležnog tijela u skladu s posebnim zakonima pruža socijalne usluge, dužan je socijalne usluge pružati u zasebnoj organizacijskoj jedinici na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi, osim udruga registriranih isključivo za obavljanje socijalne djelatnosti.

Organizacijska jedinica u pravnoj osobi, odnosno obrtu u kojoj se pružaju socijalne usluge za više od 20 korisnika mora imati voditelja koji vodi poslovanje i odgovoran je za zakonitost rada, a odgovara i za stručni rad ako pravna osoba, odnosno obrt pruža usluge stručnog rada. Voditelj mora ispunjavati uvjete iz članka 154. stavak 1. i 2. Zakona o socijalnoj skrbi, osima ako pruža samo usluge pomoći u kući.

Organizacijska jedinica mora imati i stručno vijeće ako ima najmanje pet stručnih radnika.

Postupak otvaranja

 1. osiguravanje uvjeta prostora, opreme, stručnih i drugih radnika u skladu s Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga;
 2. podnošenje zahtjeva s potpunom i urednom dokumentacijom nadležnom upravnom odjelu jedinice područne (regionalne) samouprave/Grada Zagreba;
 3. ispitivanje ispunjavanja minimalnih uvjeta (očevid);
 4. donošenje odluke (rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta)
 5. podnošenje zahtjeva ministarstvu nadležnom za socijalnu skrb radi upisa u odgovarajuću evidenciju
 6. obavještavanje centra za socijalnu skrb

Obrazac – Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga

OBITELJSKI DOM

Obiteljski dom je oblik pružanja smještaja ili boravka za pet do 20 odraslih korisnika, odnosno za četvero do desetero djece koji žive ili borave s obitelji pružatelja usluge.

Uslugu u obiteljskom domu pruža jedan punoljetan član obitelji – predstavnik obiteljskog doma, koji može zaposliti i druge radnike ovisno o broju i vrsti korisnika u skladu s propisanim uvjetima.

Članovi obitelji pružatelja usluga mogu sudjelovati u pružanju usluge u obiteljskom domu i bez zasnivanja radnog odnosa, pod uvjetima propisanim Pravilnom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“, broj 40/14 i 66/15).

Usluge u obiteljskom domu ne može pružati samac.

Predstavnik obiteljskog doma koji preuzima brigu o korisniku mora:

 • biti hrvatski državljanin i imati sposobnost potrebne za čuvanje, njegu, odgoj i zadovoljavanje drugih potreba korisnika
 • imati najmanje srednju stručnu spremu i zdravstvenu sposobnost za obavljanje djelatnosti.

Stranci mogu pružati usluge u obiteljskom domu prema propisima koji uređuju rad stranaca u Republici Hrvatskoj ako uz ostale uvjete znaju hrvatski jezik najmanje na razini koja je potrebna za nesmetanu i nužnu komunikaciju s korisnikom usluge u obiteljskom domu.

Usluge u obiteljskom domu ne može pružati osoba u odnosu na koju postoji zapreka za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi; usluge u obiteljskom domu ne mogu se pružati u obitelji u kojoj su poremećeni obiteljski odnosi ili u obitelji u kojoj bi zbog bolesti člana obitelji bilo ugroženo zdravlje ili drugi interesi korisnika prema mišljenju centra za socijalnu skrb. Usluge ne može pružati osoba iz obitelji u kojoj u odnosu na člana obitelji postoji zapreka za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi.

Fizička osoba može početi s pružanjem usluga u obiteljskom domu nakon upisa u odgovarajuću evidenciju ministarstva nadležnog za socijalnu skrb.

Postupak otvaranja obiteljskog doma

 1. osiguravanje uvjeta prostora, opreme, stručnih i drugih radnika u skladu s Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga;
 2. podnošenje zahtjeva s potpunom i urednom dokumentacijom nadležnom upravnom odjelu jedinice područne (regionalne) samouprave/Grada Zagreba;
 3. ispitivanje ispunjavanja minimalnih uvjeta (očevid);
 4. donošenje odluke (rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta)
 5. podnošenje zahtjeva ministarstvu nadležnom za socijalnu skrb radi upisa u odgovarajuću evidenciju
 6. obavještavanje centra za socijalnu skrb

Obrazac – Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga u obiteljskom domu

Potrebni dokumenti:

Postupak za utvrđivanje ispunjavanja minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga pokreće se zahtjevom stranke. U zahtjevu se navodi adresa pružanja usluga te korisnička skupina kojoj se pruža socijalna usluga i vrsta usluge koja se pruža.

Napomena: Kada se podnosi zahtjev za utvrđivanje ispunjavanja minimalnih uvjeta za dom socijalne skrbi – prije početka rada potrebno je priložiti:

 • nacrt statuta
 • rješenje trgovačkog suda o upisu doma u sudski registar
 • popis potrebnih stručnih i drugih radnika i
 • presliku dokumentacije o prostoru i opremi doma

E-POSTUPAK za postupak ispitivanja ispunjavanja minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga

 • obrazac ispuniti i vlastoručno potpisati
 • obrazac dostaviti e-poštom na adresu nadležnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima (gdje je to navedeno)
 • ako se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja poštom ili predaje osobno
 • Rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta može na zahtjev podnositelja biti dostavljeno e-poštom. Isto se dostavlja i osobnom dostavom poštom.

OBRAZAC ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA ZA PRUŽANJE USLUGA

Naknada: ne plaća se

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

1000 Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1

Tel. +385 (0)1 5557-111

E-mail: pisarnica@mdomsp.hr

Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17)

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“, broj 40/14 i 66/15).

Prije početka rada pružatelji socijalnih usluga moraju biti upisani u odgovarajuće upisnike ili evidencije:

 • Upisnik ustanova socijalne skrbi;
 • Evidencija fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge;
 • Evidencija pravnih osoba, odnosno obrtnika koji pružaju socijalne usluge.

Upisnik ustanova socijalne skrbi:

Upis u Upisnik ustanova socijalne skrbi, prije početka rada moraju zatražiti:

 • ­dom socijalne skrbi
 • centar za pružanje usluga u zajednici i
 • centar za pomoć u kući

Uz zahtjev za upis obavezno se prilaže:

 • akt o osnivanju ustanove
 • rješenje nadležnog tijela kojim se utvrđuje ispunjavanje propisanih uvjeta za početak rada ustanove
 • nacrt statuta

Upis promjena u Upisniku ustanova socijalne skrbi:

Dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici i centar za pomoć u kući dužni su zatražiti upis svake promjene koja se odnosi na naziv, sjedište, osnivača, osobu ovlaštenu za zastupanje, djelatnost, povećanje kapaciteta i dr.

E-POSTUPAK za upis u Upisnik ustanova socijalne skrbi

 • obrazac ispuniti i vlastoručno potpisati
 • obrazac dostaviti e-poštom na adresu nadležnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima (gdje je to navedeno)
 • ako se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja poštom ili predaje osobno
 • Uvjerenje o upisu u Upisnik ustanova socijalne skrbi može na zahtjev podnositelja biti dostavljeno e-poštom. Isto se dostavlja i osobnom dostavom poštom.

OBRAZAC ZAHTJEV ZA UPIS U UPISNIK USTANOVA SOCIJALNE SKRBI

Naknada: ne plaća se

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

1000 Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1

Tel. +385 (0)1 5557-111

E-mail: pisarnica@mdomsp.hr

Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja upisnika ustanova socijalne skrbi („Narodne novine“, broj 66/15 i 5/16)

Evidencija fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge:

Upis u Evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge, prije početka rada mora zatražiti fizička osoba koja kao profesionalnu djelatnosti pruža:

 • uslugu smještaja ili boravka u obiteljskom domu
 • usluge savjetovanja u savjetovalištu
 • uslugu pomoći u kući

Uz zahtjev za upis obavezno se prilaže:

 • izvršno rješenje nadležnog tijela o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga

E-POSTUPAK za upis u Evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge

 • obrazac ispuniti i vlastoručno potpisati
 • obrazac dostaviti e-poštom na adresu nadležnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima (gdje je to navedeno)
 • ako se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja poštom ili predaje osobno
 • Uvjerenje o upisu u Evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge može na zahtjev podnositelja biti dostavljeno e-poštom. Isto se dostavlja i osobnom dostavom poštom.

OBRAZAC ZAHTJEV ZA UPIS U EVIDENCIJU FIZIČKIH OSOBA KOJE PROFESIONALNO PRUŽAJU SOCIJALNE USLUGE

Naknada: ne plaća se

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

1000 Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1

Tel. +385 (0)1 5557-111

E-mail: pisarnica@mdomsp.hr

Evidencija pravnih osoba, odnosno obrtnika koji pružaju socijalne usluge

Upis u Evidenciju pravnih osoba, odnosno obrtnika koji pružaju socijalne usluge mora zatražiti:

 • udruga čiji je cilj skrb o socijalno osjetljivim skupinama,
 • vjerska zajednica,
 • trgovačko društvo
 • druga domaća i strana pravna osoba te
 • obrtnik

Uz zahtjev za upis obavezno se prilaže:

 • izvršno rješenje nadležnog tijela o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga

E-POSTUPAK za upis u Evidenciju pravnih osoba, odnosno obrtnika koji pružaju socijalne usluge

 • obrazac ispuniti i vlastoručno potpisati
 • obrazac dostaviti e-poštom na adresu nadležnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima (gdje je to navedeno)
 • ako se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja poštom ili predaje osobno
 • Uvjerenje o upisu u Evidenciju pravnih osoba, odnosno obrtnika koji pružaju socijalne usluge može na zahtjev podnositelja biti dostavljeno e-poštom. Isto se dostavlja i osobnom dostavom poštom.

OBRAZAC ZAHTJEV ZA UPIS U EVIDENCIJU PRAVNIH OSOBA, ODNOSNO OBRTNIKA KOJI PRUŽAJU SOCIJALNE USLUGE

Naknada: ne plaća se

Nadležno tijelo i propisi:

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

1000 Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1

Tel. +385 (0)1 5557-111

E-mail: pisarnica@mdomsp.hr

Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije pravnih osoba i obrtnica koji pružaju socijalne usluge („Narodne novine“, broj 66/15)

STRUČNI RADNICI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.