Socijalni pedagozi

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Hrvatskoj, pri strukovnoj komori te čekanja prethodne provjere.

U tom slučaju, šalje se e-izjava izravno nadležnom tijelu na info@hksp.hr, uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedećih podataka, odnosno dokumentacije

 • dokaz o državljanstvu
 • potvrdu o poslovnom nastanu u državi EU-a/EGP-a za bavljenje profesijom socijalnog pedagoga i da u trenutku izdavanja potvrde nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja profesije
 • dokaz o stručnoj kvalifikaciji
 • dokaz da je podnositelj obavljao profesiju socijalnog pedagoga najmanje godinu dana tijekom zadnjih deset godina, u slučaju da profesija nije regulirana u državi članici poslovnog nastana
 • dokaz o nekažnjavanju, odnosno dokaz da nije bilo privremenog ili trajnog oduzimanja prava na obavljanje profesije socijalnog pedagoga

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi, uz registraciju poslovnog nastana te priznavanje prava na obavljanje socijalnopedagoške djelatnosti.

Uvjeti za priznavanje prava na obavljanje socijalnopedagoške djelatnosti:

 • kopija diplome kao dokaz da je završen dodiplomski ili preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije u Republici Hrvatskoj ili priznata inozemna stručna kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – socijalni pedagog
 • položen stručni ispit ili državni stručni ispit ili akademski stupanj magistra znanosti ili doktora znanosti ili više od 20 godina radnog staža u struci (dovoljno je imati samo jedan od nabrojanih uvjeta)
 • članstvo u Hrvatskoj komori socijalnih pedagoga
 • da osoba nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela koja su propisana zakonom
 • da osobi nije pravomoćno izrečena prekršajno pravna sankcija za nasilje u obitelji
 • potvrda nadležnog kaznenog suda da se protiv podnositelja ne vodi postupak pred nadležnim sudom za kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta
 • ispunjen i vlastoručno potpisan obrazac zahtjeva
 • dokaz o državljanstvu
 • preslika isprave iz koje je razvidan identitet osobe
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • dokaz o uplati naknade troškova upisa (39.71 EUR)

Priznavanje kvalifikacije  

Zahtjev za priznavanje kvalifikacije podnosi se na info@hksp.hr

 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o kvalifikaciji
 • dokaz o uplati naknade troškova postupka (330.94 EUR za EU/EGP/CH i za 463.31 EUR treće zemlje)

Naknade

39,71 EUR za upis

6,62 EUR za mjesečnu komorsku članarinu

330,94 EUR priznavanje inozemne stručne kvalifikacije EU/EGP/CH

463,31 EUR priznavanje inozemne stručne kvalifikacije za treće zemlje

Naknada za polaganje stručnog ispita ako ga je socijalni pedagog dužan polagati

Više informacija na: Sustav socijalne skrbi & Sustav odgoja i obrazovanja

Plaćanje putem internetskog bankarstva

Primatelj: Hrvatska komora socijalnih pedagoga

OIB: 65577426878

IBAN: HR623600001102900600

Poziv na broj: HR00


Prijava

info@hksp.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

+385 1 555 7039

info@mrosp.hr

Hrvatska komora socijalnih pedagoga

Sv. Mateja 70A, 10 000 Zagreb

info@hksp.hr

Zakon o socijalno pedagoškoj djelatnosti (NN 98/19, 18/22)

Statut Hrvatske komore socijalnih pedagoga  (NN 3/21)

Pravilnik o uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije – socijalni pedagog u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj (NN 148/22)

Pravilnik o sadržaju godišnjeg izvješća o radu Hrvatske komore socijalnih pedagoga (NN 90/19)


Pravo na obavljanje djelatnosti

Rješenje o priznavanju prava na obavljanje socijalnopedagoške djelatnosti

Rok ishođenja: 30 dana


Pravni lijekovi

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor tužbom pred mjesno nadležnim Upravnim sudom Republike Hrvatske (Zagreb, Osijek, Rijeka, Split) u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

Datum zadnjeg ažuriranja: 23. siječnja 2023.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.