Željeznički prijevoz

SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko već imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi, uz registraciju poslovnog nastana u Hrvatskoj.

Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza podnosi se na promet.zeljeznice@mmpi.hr ili na adresu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Uprava za željezničku infrastrukturu i promet te se pri tome dostavlja sljedeća dokumentacija:

 • isprava iz koje će biti vidljivo da podnositelj zahtjeva ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske i dokaz o registraciji za djelatnost pružanja usluga željezničkog prijevoza putnika i/ili tereta uz uvjet osiguravanja vuče vlakova ili dokaz o registraciji za djelatnost vuče vlakova (izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda)
 • U zahtjevu se navode sljedeći podaci podnositelja zahtjeva:
 1. puni naziv i sjedište
 2. telefonski broj, adresa elektroničke pošte, matični broj subjekta (MBS) i osobni identifikacijski broj (OIB)
 3. vrsta usluge željezničkog prijevoza (prijevoz tereta / prijevoz putnika / samo vuča)
 • dokaz o financijskoj sposobnosti, što znači da svoje sadašnje i buduće obveze pravna osoba može uz normalne uvjete poslovanja ispuniti u razdoblju od 12 mjeseci, dostavom podataka o:
 1. raspoloživim obrtnim sredstvima, uključujući bankovni saldo, ugovorena prekoračenja i postojeće kreditne obveze i zajmove
 2. sredstvima i imovinom koja nije opterećena i koja je dostupna kao jamstvo
 3. radnim kapitalom
 4. relevantnim troškovima bitnim za obavljanje djelatnosti, uključujući nabavne troškove ili plaćanja za osnovna sredstva (vozila, zemljišta, zgrade, postrojenja i željeznička vozila)
 5. teretima na imovinu i
 6. porezima i doprinosima za obvezno osiguranje.
 • dokaz da pravna osoba u radnom odnosu ima ili će prije obavljanja djelatnosti imati upravljačku strukturu koja raspolaže znanjem i iskustvom potrebnim za sigurno i pouzdano upravljanje i za nadzor nad djelatnosti iz dozvole, što se dokazuje pregledom upravljačke strukture koja uključuje popis osoba s uvjerenjima o stručnoj osposobljenosti, potvrdama o radnom iskustvu i ostalim odgovarajućim potvrdama
 • dokaz da pravna osoba unutar upravljačke strukture ima zaposlenu minimalno jednu fizičku osobu koja ima visoku stručnu spremu ili odgovarajuću stručnu spremu sukladno posebnim propisima kojima se regulira visoko obrazovanje željezničkog prometnog smjera
 • polica osiguranja kod osiguravajućeg društva u najmanjem iznosu od 4 000 000 EUR ili posjedovati odgovarajuća jamstva u skladu s tržišnim uvjetima za pokriće odgovornosti u slučaju nesreće sukladno nacionalnom ili međunarodnom pravu, posebno u odnosu na putnike, prtljagu, teret i poštu, a u odnosu na treće osobe sukladno propisu kojim se uređuju izvanugovorni obvezni odnosi

Prijava

promet.zeljeznice@mmpi.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)


Nadležno tijelo i propisi 

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Prisavlje 14, 10 000 Zagreb

+385 1 3784 543

Zakon o željeznici (NN 31/19, 20/21, 114/22) – čl.33. do 38.

Pravilnik o najmanjem iznosu pokrića odgovornosti za željezničke prijevoznike (NN 61/19) – čl. 2.

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2015/171 оd 4. veljače 2015. o određenim aspektima postupka izdavanja dozvola željezničkim prijevoznicima – čl. 7.


Odobrenje

Dozvola za obavljanje usluga željezničkog prijevoza

Rok ishođenja: 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva


Pravni lijekovi

Protiv dozvole žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku trideset (30) dana od dana dostave rješenja.

Datum zadnjeg ažuriranja: 13. prosinca 2022.

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.