Ovlašteni inženjer geodezije, stručni suradnik ovlaštenog inženjera geodezije, suradnik ovlaštenog inženjera geodezije

Regulirane profesije: ovlašteni inženjer geodezije, stručni suradnik ovlaštenog inženjera geodezije, suradnik ovlaštenog inženjera geodezije.

Uvjeti za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije

 • da je završila odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i stekla akademski naziv magistar inženjer geodetske struke ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja geodetske struke
 • da je nakon završetka odgovarajućeg diplomskog sveučilišnog studija provela na odgovarajućim poslovima u struci kao vježbenik ‒ kandidat za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije najmanje dvije godine ili bila zaposlena na stručnim poslovima državne izmjere i katastra nekretnina u tijelima državne uprave odnosno u tijelu nadležnom za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba najmanje tri godine
 • da je položila ili da joj je u skladu s ovim Zakonom priznat položeni stručni ispit
 • da nije osuđena za kaznena djela protiv službene dužnosti, kaznena djela protiv javnog reda, kaznena djela protiv Republike Hrvatske.

Potrebni dokumenti za državljane RH:

 1. Zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije (vlastoručno potpisan propisani obrazac)
 2. Dokaz da je završio odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i stekao akademski naziv magistar inženjer geodetske struke ako je tijekom cijelog svog studija stekao najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekao odgovarajući stupanj obrazovanja geodetske struke
 3. Dokaz da je nakon završetka odgovarajućeg diplomskog sveučilišnog studija proveo na odgovarajućim poslovima u struci kao vježbenik-kandidat za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije najmanje dvije godine ili bio zaposlen na stručnim poslovima državne izmjere i katastra nekretnina u tijelima državne uprave odnosno u tijelu nadležnom za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba najmanje tri godine. (Podnositelju zahtjeva obračunat će se i vrijeme koje je proveo radeći pod nadzorom ovlaštenog inženjera geodezije do 01.01.2010. godine. Isto se dokazuje izradom Dnevnika rada pod nadzorom ovlaštenog inženjera geodezije (na propisanom obrascu koji Komora objavljuje na svojoj internetskoj stranici)).
 4. Uvjerenje da je položio ili da mu je priznat položeni stručni ispit
 5. Dokaz da nije osuđen za kaznena djela protiv službene dužnosti, kaznena djela protiv javnog reda, kaznena djela protiv Republike Hrvatske.
 6. Dokaz o plaćenoj upisnini 2.000,00 HRK
 7. Upravna pristojba 70,00 HRK
 8. Dvije fotografije (veličina za osobnu iskaznicu)
 9. Dokaz o registraciji trgovačkog društva (Rješenje o upisu tvrtke u Sudski registar s popisom djelatnosti)
 10. Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu (ne starija od 6 mjeseci)
 11. Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu mentora (ne starija od 6 mjeseci) – prilaže se samo u slučaju kada se prilaže i Dnevnik rada pod nadzorom ovlaštenog inženjera geodezije

Uvjeti za upis u Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenih inženjera geodezije

 • da je stekla odgovarajući stupanj stručne spreme geodetske struke
 • da je u radnom odnosu u uredima ili pravnim osobama registriranima za obavljanje stručnih geodetskih poslova, i da nije zaposlena kod drugoga poslodavca na stručnim geodetskim poslovima.

Potrebni dokumenti za državljane RH:

 1. Prijava za upis u Evidenciju stručnih suradnika ili suradnika ovlaštenog inženjera geodezije (propisani obrazac ovjeren od strane poslodavca)
 2. Uvjerenje da je stručni suradnik ili suradnik položio ili da mu je priznat položeni stručni ispit (ukoliko ga je položio)
 3. Vlastoručno potpisana suglasnost stručnog suradnika ili suradnika za podnošenje prijave za upis u Evidenciju stručnih suradnika ili suradnika ovlaštenog inženjera geodezije
 4. Dvije fotografije (veličina za osobnu iskaznicu)
 5. Dokaz o stečenom odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili svjedodžbe)
 6. Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu (ne starija od 6 mjeseci)
 7. Dokaz o plaćenoj naknadi za upis 100 HRK + PDV
 8. Upravna pristojba 70 HRK
 9. Dokaz o registraciji trgovačkog društva (Rješenje o upisu tvrtke u Sudski registar s popisom djelatnosti)

E-postupak

 • Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
 • Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela (Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije – u daljnjem tekstu: HKOIG), zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve u skeniranom PDF obliku
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
 • Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela (HKOIG) dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Rješenje o upisu u Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela (HKOIG) dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Rješenje o upisu u Evidenciju vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela (HKOIG) dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Rješenje o prekidu vježbeničkog staža može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela (HKOIG) dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Uvjerenje o zaključenju vježbeničkog staža može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela (HKOIG) dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Rješenje o zahtjevu za promjenu podataka u Evidenciji vježbenika–kandidata, promjena tvrtke i (ili) mentora može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela (HKOIG) dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Rješenje o upisu u Upisnik ureda ovlaštenih inženjera geodezije može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela (HKOIG) dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 15 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
 • Rješenje o upisu u Upisnik zajedničkih geodetskih ureda može se na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela (HKOIG) dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 15 dana od uredno podnesenog zahtjeva.

Obrazac zahtjeva za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije

Obrazac prijave za upis u Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije

Obrazac zahtjeva za upis u Evidenciju vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije

Obrazac zahtjeva za prekid vježbeničkog staža

Obrazac zahtjeva za zaključenjem vježbeničkog staža

Obrazac zahtjeva za promjenu podataka u Evidenciji vježbenika–kandidata, promjena tvrtke i (ili) mentora

Obrazac zahtjeva za upis u Upisnik ureda ovlaštenih inženjera geodezije

Obrazac zahtjeva za upis u Upisnik zajedničkih geodetskih ureda

Obrazac zahtjeva za promjenu podataka u Imeniku ovlaštenih inženjera geodezije – promjena organizacijskog oblika zaposlenja

Obrazac zahtjeva za promjenu podataka u Imeniku ovlaštenih inženjera geodezije – prestanak mirovanja (aktivacija članstva)

Obrazac zahtjeva za mirovanjem članstva u HKOIG

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: pisarnica@hkoig.hr

s naslovom: e-zahtjev – HKOIG


Naknada

Na zahtjev za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije – 70 HRK.

Na zahtjev za upis u Evidenciju stručnih suradnika ili suradnika ovlaštenog inženjera geodezije – 70 HRK

Na zahtjev za upis u Evidenciju vježbenika kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije – 70 HRK

Na zahtjev za prekid vježbeničkog staža – 70 HRK

Na zahtjev za zaključenjem vježbeničkog staža – 20 HRK

Na zahtjev za promjenu podataka u Evidenciji vježbenika-kandidata promjena tvrtke i (ili) mentora – 70 HRK

Na zahtjev za upis u Upisnik ureda ovlaštenih inženjera geodezije – 70 HRK

Na zahtjev za upis u Upisnik zajedničkih geodetskih ureda – 70 HRK

Na zahtjev za promjenu podataka u Imeniku ovlaštenih inženjera geodezije – prestanak mirovanja (aktivacija članstva) – 70 HRK

Na zahtjev za mirovanjem članstva u HKOIG – 70 HRK

Broj računa za e-plaćanje:

korisnik: Državni proračun

broj računa: HR1210010051863000160

poziv na broj: HR64 5002-6120-10252280242

svrha doznake: upravna pristojba – HKOIG

Rješenja/uvjerenja izdana od HKOIG

Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije

Rješenje o upisu u Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenog inženjera geodezije

Rješenje o upisu u Evidenciju vježbenika-kandidata za upis u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije

Uvjerenje o zaključenju vježbeničkog staža

Rješenje o upisu u Upisnik ureda ovlaštenih inženjera geodezije

Rješenje o upisu u Upisnik zajedničkih geodetskih ureda

Rješenje o aktivaciji članstva (prestanak mirovanja) u HKOIG

Rješenje o mirovanju članstva u HKOIG

Rješenje o prekidu vježbeničkog staža

Rješenje o zahtjevu za promjenu podataka u Evidenciji vježbenika–kandidata


Pravni lijekovi

Žalba koju rješava Državna geodetska uprava.


Nadležno tijelo i propisi

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije

Ulica grada Vukovara 271/II

10000 Zagreb

www.hkoig.hr

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18)

Statut Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (NN 109/18)

Pravilnik o upisima, odlukama, odobrenjima i potvrdama HKOIG

Pravilnik o uvjetima za upis u Evidenciju stručnih suradnika i suradnika ovlaštenih inženjera geodezije

This post is also available in: English

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.