Veterinari

Prva opcija – SLOBODA PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Ukoliko već imate registraciju poslovnog nastana u drugoj državi EU-a/EGP-a, omogućena vam je sloboda pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj, bez troškova članstva i troškova izdavanja licence u Hrvatskoj veterinarskoj komori te čekanja prethodne provjere.

U tom slučaju, šalje se e-izjava Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili izravno nadležnom tijelu na veterinarstvo@mps.hr uz fotografiranu ili skeniranu dostavu sljedeće dokumentacije (uz potpis bez pečata):

 • izjava koja uključuje osobne podatke i podatke o osiguranju od odgovornosti (izjava se podnosi za svaku godinu)
 • dokaz o državljanstvu
 • potvrda o poslovnom nastanu za obavljanje veterinarske djelatnosti u državi članici
 • pisani dokaz države poslovnog nastana o valjanosti licencije za obavljanje veterinarske djelatnosti (ne stariji od 30 dana)
 • dokaz o stručnoj kvalifikaciji, izdan od nadležnih tijela država članica EU
 • potvrda o nekažnjavanju

Druga opcija – SLOBODA POSLOVNOG NASTANA

Ukoliko imate registrirani poslovni nastan u drugoj državi EU-a/EGP-a, kao fizičkim i pravnim osobama omogućeno vam je pružanje usluga na trajnoj osnovi u Republici Hrvatskoj, uz registraciju poslovnog nastana te dostavu sljedeće dokumentacije:

 • dokaz o formalnoj kvalifikaciji veterinara
 • članstvo u strukovnoj komori (upisnina: 1.000 HRK i 1.000 HRK licenca, godišnja članarina 600 HRK, samo u slučaju poslovnog nastana)
 • informacija o osiguranju

Priznavanje kvalifikacije

Zahtjev za priznavanje kvalifikacije podnosi se na veterinarstvo@mps.hr

 • zahtjev
 • dokaz o državljanstvu (iznimka: u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu)
 • potvrda o nekažnjavanju
 • dokazi o formalnoj osposobljenosti ili dokaz o stručnoj kvalifikaciji

Naknade (samo u slučaju poslovnog nastana)

1.000 HRK za komorsku upisninu licenca

1.000 HRK za licencu

600 HRK za godišnju komorsku članarinu


Prijava

veterinarstvo@mps.hr (za slanje fotografirane ili skenirane dokumentacije; uz potpis i bez pečata)

Trebate li bilo kakvu podršku? Obratite nam se na jednom mjestu.


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane

Planinska 2a, 10 000 Zagreb

+385 1 6443 540

veterinarstvo@mps.hr

Hrvatska veterinarska komora

Heinzelova ulica 55, 10000 Zagreb

+385 1 2441 009

hvk@hvk.hr

Zakon o veterinarstvu (NN 82/13, 148/13, 115/18 i 52/21)

Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja, produljivanja i oduzimanja odobrenja za rad veterinara (licencije) (NN 2/10 i 33/13)

Pravilnik o postupku priznavanja stručnih kvalifikacija i uvjetima za privremeno ili povremeno obavljanje veterinarske djelatnosti (NN 2/10)

Odluka Hrvatske veterinarske komore o visini upisnine i članarine

Odluka Hrvatske veterinarske komore Odluka o visini naknade za izdavanje i produljenje odobrenja za rad veterinara (licencije)


Odobrenje

Rok ishođenja: 30 dana

Na temelju potpune i valjane dokumentacije Ministarstvu u roku 30 dana od dana podnošenja izjave donosi se rješenje kojim se odobrava povremeno ili privremeno obavljanje veterinarske djelatnosti.

Rješenje Ministarstvo dostavlja Komori koja na temelju njega izdaje privremenu licenciju. Veterinar koji je državljanin EU-a/EGP-a, a koji u Hrvatskoj želi obavljati privremeno ili povremeno veterinarsku djelatnost, mora posjedovati privremenu licenciju hrvatske veterinarske komore. Privremenu licenciju Komora izdaje automatski, na temelju rješenja Ministarstva kojim se odobrava povremeno ili privremeno obavljanje veterinarske djelatnosti u Hrvatskoj.

Privremena licencija izdaje se na vrijeme od jedne godine, s datumom zaprimanja rješenja a vrijeme potrebno za registraciju i izdavanje ni na koji način ne odgađa početak pružanja usluga.

Ministarstvo će u roku od 30 dana od primitka potrebne dokumentacije donijeti rješenje.

Ukoliko nije moguće donijeti rješenje Ministarstvo će obavijestiti veterinara o odgodi donošenja rješenja i zatražiti dodatne informacije ili dopunu dokumentacije uz navođenje razloga odgode.

U slučaju odgode Ministarstvo donosi rješenje u roku od 30 dana od primitka nadopunjene dokumentacije.

U slučaju da Ministarstvo ne postupi sukladno rokovima smatrat će se da je zahtjev veterinara usvojen. Veterinar ima pravo tražiti da Ministarstvo donese rješenje kojim se utvrđuje da je njegov zahtjev usvojen. Ministarstvo je dužno je izdati takvo rješenje u roku od osam dana od dana traženja veterinara.


Pravni lijekovi

Protiv rješenja veterinar nema pravo žalbe, ali može pokrenuti upravni spor pri jednom od Upravnih sudova Republike Hrvatske.


Datum zadnjeg ažuriranja: 28. prosinca 2021.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.