Liberalizacija tržišta usluga

Informiramo poduzetnike o ključnim odredbama nedavno donesenih propisa ili onih koji se planiraju skoro donijeti. Posebice donosimo primjere promjena sektorskih propisa kojima se provodi liberalizacija tržišta usluga.

PROVEDENO

Taksi

 • Omogućeni su slobodni i jednaki tržišni uvjeti za postojeće i nove poslovne modele.
 • Smanjen je broj uvjeta za dobivanje licencije, odnosno ukinuta je obveza pohađanja trogodišnje škole za KV vozača.
 • Pravilnikom se neće moći regulirati dodatni uvjeti.
 • Do dozvole se može doći jednostavnije, u roku od 15 dana od podnošenja zahtjeva. Ukoliko se licenca ne izda u navedenom roku, nadležno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture će u narednih 15 dana donijeti rješenje.
 • Omogućen je elektronički postupak predaje zahtjeva, plaćanja pristojbe te ishođenja licencije i dozvole.
 • Maksimalna naknada za licenciju ne može iznositi više od 10 posto mjesečne neto plaće na području jedinice lokalne samouprave koja izdaje dozvolu.
 • Vozač u vozilu može imati samo kopiju dozvole, umjesto originala.
 • Ukinuto je pravo lokalnim jedinicama na ograničenje broja dozvola.
 • Dozvola više ne ovisi o poslovnom nastanu i prebivalištu taksista te se dozvola može dobiti u bilo kojem broju lokalnih jedinica.
 • Cijene se mogu slobodno određivati na tržišnoj osnovi.
 • Vožnja se može naplaćivati i putem elektroničke aplikacije, a ne samo putem taksimetra, što je važno za digitalne platforme u okviru ekonomije suradnje.
 • Uvedena je obveza informiranja o cijeni po kilometru putem taksimetra, odnosno o maksimalnoj cijeni putem elektroničke aplikacije.
 • Nema ograničenja pravnog oblika taksista.
 • Taksisti iz drugih država članica EU imaju slobodu poslovnog nastana u Hrvatskoj.
 • Taksisti iz trećih zemalja mogu pružati usluge ako je to uređeno međunarodnim ugovorom.

Geodeti

 • Putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge se obrasci i dokumenti prilikom ishođenja odobrenja mogu slati e-poštom, prijave za ispit je već moguća kroz e-uslugu, a uvodi se e-usluga za ishođenje suglasnosti i izdavanje javnih isprava.
 • Geodetima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora je zajamčena sloboda poslovnog nastana, kao i sloboda prekograničnog pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana, uz ispunjavanje određenih uvjeta kojima je profesija regulirana.
 • Ukinuto je ograničenje pravnog oblika za geodete.
 • Smanjeno je uvjetovano prethodno radno iskustvo prije upisa u imenik s 3 na 2 godine.
 • Ukinuta je obveza posjedovanja geodetske opreme i prostora) kao uvjet za pružanje usluga.
 • Ukinuta je obveza dostave podataka iz Upisnika obavljanja geodetske djelatnosti u obliku godišnjeg izvješća.
 • Ukinuta je obveza da se elaboratu prilažu suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova, prijepis posjedovnih listova, kopija katastarskog plana i izvadak iz zemljišnih
 • Ukinuta je obveza dostave podataka iz Upisnika obavljanja geodetske djelatnosti u obliku godišnjeg izvješća.

Revizija

 • Putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge se obrasci i dokumenti prilikom ishođenja odobrenja mogu slati e-poštom, dok se razvija e-usluga.
 • Revizorima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora je zajamčena sloboda poslovnog nastana, uz ispunjavanje određenih uvjeta kojima je profesija regulirana.
 • Ovlaštenje za rad revizora nema više ograničenje trajanja, odnosno nije ga potrebno produljivati svake 3 godine, čime se smanjuje administrativno opterećenje.
 • Dovoljno je da se jedan član uprave revizorskog društva služi hrvatskim jezikom, umjesto većine, čime se potiče konkurencija.
 • Ovlašteni samostalni revizor je dobio slobodu osnivanja više od jednog revizorskog ureda, čime je uklonjeno ograničenje poslovnog nastana i otvoren veći prostor za širenje poslovanja.
 • Automatski se priznaje istovrijedno osiguranje revizora od profesionalne odgovornosti iz druge države članice EU, čime se uklanja obveza ponovnog ugovaranja istog osiguranja.
 • Propisana je suradnja s drugim državama članicama EU glede usklađivanja zahtjeva o obrazovnim kvalifikacijama revizora.
 • Zadržano je slobodno formiranje cijena i nema ograničenja pravnog oblika.
 • Povezana društva revizorskog društva mogu slobodno pružati određene usluge poreznog savjetovanja revizijskim klijentima od javnog interesa.
 • Revizijskom klijentu se može pružati porezne usluge vezane uz pripremu poreznih obrazaca, pomoć kod poreznih inspekcija, izračun poreza, porezno savjetovanje.
 • Uveden je neovisan (ne-komorski) javni nadzor revizorskih usluga.
 • Snižen je komorski doprinos za 30%.
 • Snižena je komorska članarina za 30%.
 • Snižena je cijena komorskog revizorskog ispita za 30%.
 • Omogućena je konkurencija cijena i organizatora stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita, što otvara prostor za niže cijene.

Turizam

 • Putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge se obrasci i dokumenti prilikom ishođenja odobrenja mogu slati e-poštom, dok se razvija e-usluga u okviru projekta Hrvatski digitalni turizam.
 • Pružateljima svih vrsta turističkih usluga iz drugih država Europskog gospodarskog prostora se jamči sloboda poslovnog nastana, kao i sloboda prekograničnog pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana.
 • Ukinuto je reguliranje profesije turističkog pratitelja, odnosno obveza polaganja ispita.
 • Ukinuto je ograničenje broja zaposlenih za internet turističke agencije u stambenim prostorima.
 • Ukinuta je obveza voditelja poslovnice internet turističke agencije na prijavu prebivališta u stanu.
 • Ukinuta je obveza pružatelja usluge da u svakoj poslovnici odnosno internet turističkoj agenciji ima zaposlenog voditelja poslovnice u punom radnom vremenu.
 • Ukinuta je obveza korištenja identifikacijskog koda turističke agencije.
 • Ukinuta je obveza dostave ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija.
 • Ukinuta je administrativna procedura ishođenja rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta turističkih agencija, već je samo potrebno dostaviti obavijest o početku pružanja usluga.
 • Ukinuta je procedura ishođenja rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta turističkih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG).
 • Ukinuta je procedura ishođenja rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta u zdravstvenom turizmu.
 • Ukinuta je procedura ishođenja rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta kod najma suncobrana, ležaljki i daski za jedrenje.
 • Ukinuta je procedura ishođenja rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta za pružanje usluga u posebnim oblicima turističke ponude.
 • Proširen je krug pružatelja usluga na zdravstveni, kongresni i poslovni turizam.
 • Pružanje usluga zdravstvenog turizma je, osim specijalnim bolnicama i lječilištima, omogućeno i sektoru privatnog zdravstva.
 • Smanjeno je potrebno radno iskustvo voditelja turističke agencije na jednu godinu, umjesto više godina.
 • Za voditelja poslovnice je smanjena potrebna dokumentacija i nema obveze pohađanja seminara prije ispita.
 • Sukladno započetoj reformi inspekcija, za manje prekršaje u području turističkih usluga daje se rok ispravka, umjesto automatskog kažnjavanja.

Sanitarna rasterećenja trgovaca i ugostitelja

 • Obavljanje sanitarnih pregleda radnika će od 2019. biti jednom godišnje, čime se njihova učestalost smanjuje za 50%.
 • Ukinuta je obveza sanitarnog pregleda za oko 15.000 radnika koji rade u prometu originalno zapakiranih sredstava za održavanje osobne higijene (primjerice, šampona) što je sada ukinuto.
 • Za 50% je smanjeno trajanje predavanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica na koje su zaposlenici prethodno trošili 25 sati.
 • Proveden je niz mjera kako bi se trgovce i ugostitelje rasteretilo dostave dokumentacije iz upisnika i registara, do kojih državna tijela mogu doći samostalno.

Radni odnosi

 • Samozaposleni pružatelji usluga više nisu obvezni sami sebi blokirati račun pri FINA-i zbog neisplate plaće (na vrijeme).
 • Pojednostavljeno je evidentiranje radnog vremena. Poslodavci su oslobođeni obveze evidentiranja dnevnog i tjednog odmora (u uvjetima jednako raspoređenog radnog vremena). Evidencije se trebaju popunjavati na tjednoj osnovi (umjesto na dnevnoj). Smanjen je broj podataka za evidentiranje, a podaci se mogu voditi i elektronički.

Javna nabava

 • Uvedena je ekonomski najpovoljnija ponuda kao ravnoteža cijene i kvalitete, što dugoročno donosi uštede naručiteljima.
 • Smanjeni su administrativni troškovi kroz uvođenje e-nabave.
 • Uvedeno je partnerstvo za inovacije kao nova vrsta postupka javne nabave u cilju razvoja i nabave inovativne robe, radova ili usluga.
 • Uveden je dinamički sustav nabave i e-katalog.
 • Uvedena je obveza prethodnog savjetovanja s gospodarskim subjektima o dokumentaciji kod javnih radova te usluga i roba velike vrijednosti.
 • Uveden je jedinstveni žalbeni rok od 10 dana ubrzava postupak.
 • Smanjen je iznos žalbene naknade i uvedena fiksna žalbena naknada na dokumentaciju za nadmetanje od 5.000 kuna.
 • Nema više upravne pristojbe od 70 kuna za žalbe.
 • Smanjena je visina jamstva za ozbiljnost ponude s 5 na 3%, dok visina jamstva za uredno izvršenje ugovora može iznositi najviše 10% vrijednosti sklopljenog ugovora.
 • Objava planova nabave, registara ugovora i postupak savjetovanja sa gospodarskim subjektima prije pokretanja postupka javne nabave omogućeni su putem Elektroničkog oglasnika javne nabave, kao i podnošenje žalbe putem sustava e-Žalba.
 • Elektronički oglasnik javne nabave povezan je sa Sudskim i Obrtnim registrom, kaznenom i poreznom evidencijom, te se omogućava da javni naručitelji neposredno provjeravaju podatke kroz raspoložive registre, umjesto da ih traže od gospodarskih subjekata.

Privatni detektivi

 • Putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge se obrasci i dokumenti prilikom ishođenja odobrenja mogu slati e-poštom, dok se razvija e-usluga.
 • Pružateljima detektivskih usluga iz drugih država Europskog gospodarskog prostora je zajamčena sloboda poslovnog nastana, kao i sloboda prekograničnog pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana.
 • Ukinuta je obveza dostave odobrenja, izvatka iz registra i potvrda.
 • Omogućena je elektronička dostava zaštitarske dokumentacije.
 • Omogućena je pohrana radnih naloga i zaštitarske evidencije u digitalnom mediju.

Privatni zaštitari

 • Putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge se obrasci i dokumenti prilikom ishođenja odobrenja mogu slati e-poštom, dok se razvija e-usluga.
 • Ukinuta je obveza dostave odobrenja za obavljanje poslova privatne zaštite.
 • Ukinuta je obveza dostave odobrenja nadležne policijske uprave za obavljanje poslova privatne zaštite na javnim površinama te je omogućena elektronička dostava Ugovora o pružanju usluga privatne zaštite na javnoj površini.
 • Ukinuta je obveza dostave izvatka iz registra i upitnika sigurnosne provjere.
 • Omogućena je elektronička dostava ostalih potrebnih dokaza prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja fizičkim osobama.
 • Ukinuta je obveza dostave podataka o imenovanoj odgovornoj osobi te je omogućena elektronička dostava ostalih potrebnih dokumenata prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja pravnim osobama.
 • Omogućeno je elektroničko vođenja evidencija zaštitara.

 

USKORO

Poslovni nastan

 • Započeo je razvoj brzog i jednostavnog pokretanja poslovanja u 3 dana putem samo jednog (one-stop-shop) elektroničkog postupka od 2019. koji pozadinski integrira sve poslovne registre i postupke (sudski registar, NKD-DZS, PU, HZMO-HZZO te račun u banci).
 • Neće biti potrebe fizičke nazočnosti pred trgovačkim sudom, niti pred javnim bilježnikom za standardizirane osnivačke akte, obveze izrade pečata, davanja obrazloženja imena društva ili dostave preslike rječnika stranih riječi za imena društava na nekom od EU jezika.

 Energetika

 • Ukida se obveza opskrbljivača električnom energijom da za krajnje kupce ima potpisan ugovor s operatorom prijenosnog sustava, odnosno dovoljan će biti samo ugovor s operatorom distribucijskog sustava, čime će se postići administrativno i financijsko rasterećenje. Dosadašnji ugovorni odnosi s dva operatora će se moći nadopuniti s navedenom promjenom.

Ugostitelji

 • Ugostiteljske usluge će moći pružati i sektor privatnog zdravstva.
 • Za manje prekršaje će inspekcije izricati opomene, umjesto automatskog kažnjavanja.

Psihoterapija

 • Privatnim psihoterapeutima (izvan zdravstvenog sustava) iz drugih država Europskog gospodarskog prostora se jamči sloboda poslovnog nastana, kao i sloboda prekograničnog pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana.
 • Zahtjev za dopusnicu će se moći podnijeti i na elektronički način, putem Jedinstvene kontaktne točke.
 • Zahtjev za dopusnicu se neće naplaćivati.
 • Dopusnica neće imati ograničeno trajanje.
 • Neće biti ograničenja pravnog oblika.
 • Neće biti ograničenja broja ureda.
 • Cijene će se moći slobodno formirati sukladno tržišnim uvjetima.
 • Članstvo u komori će biti dobrovoljno.
 • Sloboda pružanja usluga savjetovanja se zadržava, dok će se psihoterapeutom moći nazivati osobe koje imaju navedenu titulu.

Odvjetništvo

 • Planira se smanjenje ograničenja marketinga odvjetnika, odnosno neće trebati prethodno komorsko odobrenje web stranice odvjetnika.

Računovodstvo

 • Zatraženo je ne-uvođenje licenciranja računovođa s komorskim opterećenjima.

Obrazovanje

 • Planira se ukinuti obveza osnivača privatne školske ustanove na izradu elaborata o tržišnoj i ekonomskoj opravdanosti osnivanja, čime se procjena tržišne isplativosti prepuštena tržišnim dionicima.
 • Planira se ubrzati postupak akreditacije privatnih škola.

Privatno zdravstvo

 • Planira se olakšanje pokretanja poslovanja u privatnom zdravstvu.
 • Poticat će se više privatne inicijative u području primarne zdravstvene zaštite.

Pomorstvo

 • Uvodi se jedinstveni centralizirani i upisnik brodova u elektroničkom obliku.
 • Olakšava se mogućnost predaje zahtjeva za upis u upisnik brodova.
 • Bolje se uređuju pojedina pitanja za lakše pružanje usluga nautičkog turizma.

Edukacijsko-rehabilitacijska djelatnost

 • Ukida se obvezno komorsko članstvo.
 • Zatraženo je ukidanje regulacije minimalne cijene usluga.

Knjižnice

 • Privatnim knjižnicama iz drugih država Europskog gospodarskog prostora je horizontalno zajamčena sloboda poslovnog nastana u Hrvatskoj.
 • Ukida se ograničenje pravnog oblika osnivanja privatnih knjižnica, što znači da će privatne knjižnice moći biti trgovačka društva, udruge, zadruge i zaklade, a ne samo ustanove.

Energetsko certificiranje

 • Obrazovne institucije će izdavati rješenje certifikatorima i o tome elektronički obavijestiti nadležno Ministarstvo.
 • Planira se ukidanje petogodišnjeg ograničenja trajanja ovlaštenja certifikatorima.
 • Obvezno radno iskustvo certifikatora će se sniziti s 5 na 2 godine.

Arhitekti

 • Ukida se prethodno ispitivanje dijelova građevine prema akreditaciji.
 • Ukida se regulacija uvjeta za krajobrazne arhitekte.
 • Ukida se obveza izrade krajobraznog projekta.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.