Liberalizacija tržišta usluga

LIBERALIZACIJA TRŽIŠTA USLUGA

Provedene mjere olakšanja slobode poslovnog nastana i slobode pružanja usluga

Arhitekti

 • Putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge se obrasci i dokumenti prilikom ishođenja odobrenja mogu slati e-poštom, dok će e-usluga biti razvijena sredinom 2019.
 • Arhitektima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora je zajamčena sloboda poslovnog nastana, kao i sloboda prekograničnog pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana, uz ispunjavanje određenih uvjeta kojima je profesija regulirana i uz automatsko priznavanje stručne kvalifikacije.
 • Nema više stroge regulacije cijena arhitekata.
 • Nema više restrikcija na marketing arhitekata.
 • Ovlašteni arhitekti su dobili slobodu osnivanja više od jednog ureda, čime je uklonjeno ograničenje prava poslovnog nastana.
 • Arhitekti više nemaju ekskluzivna prava vezana uz građevinske dozvole, upravljanje troškovima gradnje, studije izvedivosti, uređenje interijera i krajobraznih sadržaja (već dijeljena prava s inženjerima na dizajn i planiranje, tehnički nadzor, certificiranje projekta i upravljanje građevinskim radovima).
 • Ukinuto je prethodno ispitivanje dijelova građevine prema akreditaciji.
 • Poslove voditelja projekta mogu obavljati i osobe koje nisu upisane u komorsku evidenciju.
 • Ukinuta je obveza vježbeničkog staža kroz stručno radno iskustvo pod vodstvom mentora te je dovoljno ispuniti uvjet od 2 godine odgovarajućeg stručnog radnog iskustva.
 • Arhitekti upisani u Komoru nemaju više obvezu stalnog stručnog osposobljavanja već je prikupljanje bodova stvar izbora.
 • Svi arhitekti koji su upisani u imenik ovlaštenih voditelja građenja automatski se upisuju i u imenik ovlaštenih voditelja radova.
 • Svi ovlašteni arhitekti mogu obavljati poslove nostrifikacije (certifikacije) projekata, izradu i potpisivanje projekata te stručni nadzor građenja.

Inženjeri

 • Putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge se obrasci i dokumenti prilikom ishođenja odobrenja mogu slati e-poštom, dok će e-usluga biti razvijena sredinom 2019.
 • Inženjerima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora je zajamčena sloboda poslovnog nastana, kao i sloboda prekograničnog pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana, uz ispunjavanje određenih uvjeta kojima je profesija regulirana.
 • Nema više stroge cijena inženjera.
 • Nema više restrikcija na marketing inženjera.
 • Ovlašteni inženjeri su dobili slobodu osnivanja više od jednog ureda, čime je uklonjeno ograničenje pravu poslovnog nastana.
 • Inženjeri više nemaju ekskluzivna prava vezana uz studije izvedivosti, procjene utjecaja na okoliš i upravljanje troškovima gradnje (već dijeljena prava s arhitektima na dizajn i planiranje, tehnički nadzor, certificiranje projekta i upravljanje građevinskim radovima).
 • Poslove voditelja projekta mogu obavljati i osobe koje nisu upisane u evidenciju Komore.
 • Ukinuta je obveza vježbeničkog staža kroz stručno radno iskustvo pod vodstvom mentora te je dovoljno ispuniti uvjet od 2 godine odgovarajućeg stručnog radnog iskustva.
 • Inženjeri upisani u Komoru nemaju više obvezu stalnog stručnog osposobljavanja već je prikupljanje bodova stvar izbora.
 • Svi ovlašteni inženjeri mogu obavljati poslove nostrifikacije (certifikacije) projekata, izradu i potpisivanje projekata te stručni nadzor građenja.

Građevinari

 • Građevinarima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora je zajamčena sloboda poslovnog nastana, kao i sloboda prekograničnog pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana, uz ispunjavanje određenih uvjeta kojima je profesija regulirana.
 • Ukinuta je procedura licenciranja za građevinare (samo se treba položiti stručni ispit i dokazati obrazovnu kvalifikaciju).
 • Ukinuta je obveza zapošljavanja minimalnog broja radnika koji obavljaju poslove gradnje, pa građevinari samostalno odlučuju koliko im je radnika potrebno.
 • Smanjena je fragmentiranost projektiranja jednostavnih građevina time što je glavni projektant ovlašten za izradu svih vrsta projekata.
 • Smanjena je fragmentiranost gradnje jednostavnih građevina time što je glavni nadzorni inženjer ovlašten za obavljanje svih vrsta nadzora projekta.
 • Naknada za rješenje o ispunjavanju zahtjeva glede ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda je snižena za 50%.
 • Naknada za rješenje o izmjenama ili dopunama rješenja o ispunjavanju zahtjeva u dijelu odgovornih osoba u postupcima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda je snižena za 20%.
 • Olakšano je pružanje građevinskih usluga zbog pojednostavljenja i sniženja troškova procedure ishođenja građevinskih dozvola.

Agenti i posrednici u prometu nekretnina

 • Agentima i posrednicima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora je zajamčena sloboda poslovnog nastana, kao i sloboda prekograničnog pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana.
 • U slučaju slobodnog prekograničnog pružanja usluga dovoljno je slanje obavijesti e-poštom prema Jedinstvenoj kontaktnoj točki.
 • Snižena je cijena ispita za agente za posredovanje u prometu nekretnina za 25%.
 • Formiranje cijene prepušteno je slobodnom tržištu.

Računovođe

 • Računovođama iz drugih država Europskog gospodarskog prostora je horizontalno zajamčena sloboda poslovnog nastana, kao i sloboda prekograničnog pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana.
 • Ukinuto je zakonski predviđeno licenciranje računovođa, kao i komorske obveze.
 • Nema regulacije cijena, pravnog oblika, marketinga, vlasničkih udjela, pravnog oblika i drugih prepreka.
 • Omogućeno je čuvanje knjigovodstvene dokumentacije u drugim državama članicama EU (pod uvjetom da su iste dostupne nadzornim tijelima), čime je dana podrška e-poslovanju i slobodnijem prekograničnom pružanju usluga.

Revizori

 • Putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge se obrasci i dokumenti prilikom ishođenja odobrenja mogu slati e-poštom.
 • Revizorima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora je zajamčena sloboda poslovnog nastana, uz ispunjavanje određenih uvjeta kojima je profesija regulirana.
 • Ovlaštenje za rad revizora nema više ograničenje trajanja, odnosno nije ga potrebno produljivati svake 3 godine, čime se smanjuje administrativno opterećenje.
 • Dovoljno je da se jedan član uprave revizorskog društva služi hrvatskim jezikom, umjesto većine, čime se potiče konkurencija.
 • Ovlašteni samostalni revizor je dobio slobodu osnivanja više od jednog revizorskog ureda, čime je uklonjeno ograničenje poslovnog nastana i otvoren veći prostor za širenje poslovanja.
 • Automatski se priznaje istovrijedno osiguranje revizora od profesionalne odgovornosti iz druge države članice EU, čime se uklanja obveza ponovnog ugovaranja istog osiguranja.
 • Propisana je suradnja s drugim državama članicama EU glede usklađivanja zahtjeva o obrazovnim kvalifikacijama revizora.
 • Zadržano je slobodno formiranje cijena i nema ograničenja pravnog oblika.
 • Povezana društva revizorskog društva mogu slobodno pružati određene usluge poreznog savjetovanja revizijskim klijentima od javnog interesa.
 • Revizijskom klijentu se može pružati porezne usluge vezane uz pripremu poreznih obrazaca, pomoć kod poreznih inspekcija, izračun poreza, porezno savjetovanje.
 • Uveden je neovisan (ne-komorski) javni nadzor revizorskih usluga.
 • Snižen je komorski doprinos za 30%.
 • Snižena je komorska članarina za 30%.
 • Snižena je cijena komorskog revizorskog ispita za 30%.
 • Omogućena je konkurencija cijena i organizatora stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita, što otvara prostor za niže cijene.

Porezni savjetnici

 • Putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge se obrasci i dokumenti prilikom ishođenja odobrenja mogu slati e-poštom.
 • Poreznim savjetnicima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora je zajamčena sloboda poslovnog nastana, kao i sloboda prekograničnog pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana, uz ispunjavanje određenih uvjeta kojima je profesija regulirana.
 • Omogućeno je slobodno formiranje cijena poreznosavjetničkih usluga.
 • Ukinuto je ograničenje pravnog oblika društva s ograničenom odgovornošću.
 • Ukinuto je ograničenje prema kojem državljani EGP mogu osnivati samo podružnicu za porezno savjetništvo, a ne i drugi oblik sjedišta.
 • Ukinuta je obveza da porezni savjetnik iz EU mora odrediti punomoćnika za primanje pismena, ukoliko usluge pruža privremeno i povremeno.
 • Ograničeno porezno savjetovanje mogu slobodno obavljati samostalni ovlašteni revizori, revizorska društva i računovođe (za što nije potrebna licenca za poreznog savjetnika).
 • Ukupni trošak stručnog ispita je snižen za 20%.

Odvjetnici

 • Putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge se obrasci i dokumenti prilikom ishođenja odobrenja mogu slati e-poštom.
 • Odvjetnicima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora je zajamčena sloboda poslovnog nastana, uz ispunjavanje određenih uvjeta kojima je profesija regulirana.
 • Odvjetnici iz drugih država članica EU imaju slobodu osnivanja više od jednog ureda u Hrvatskoj.
 • Odvjetnik iz druge države članice EU može u Hrvatskoj koristiti hrvatski naziv „odvjetnik“ tako odabere jedan od dva načina: da položi ispit iz poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske ili da u i Hrvatskoj radi kao odvjetnik pod nazivom zanimanja svoje matične države i nakon minimalno trogodišnje prakse dokaže da je učinkovito i redovito obavljao odvjetnički poziv u Hrvatskoj pod nazivom iz svoje matične države.
 • Omogućeno je slobodno zajedničko pružanje usluga odvjetnika s poslovnim nastanom u Hrvatskoj i u drugoj državi članici EU.
 • Omogućeno je da hrvatsko odvjetničko društvo osnuje odvjetničko društvo u drugoj državi članici EU.
 • Od odvjetnika iz druge države članice EU ne traži se obvezno komorsko članstvo (već samo predstavljanje komori, dokaz o obavljanju odvjetničkog posla u matičnoj državi i najava o obavljanju poslova u Hrvatskoj).
 • Nema zakonske zabrane da podružnice odvjetničkih društava iz EU mogu pružati usluge savjetovanja o pravu svoje matične države, o pravu EU, međunarodnom pravu i pravu Republike Hrvatske.
 • Smanjena je regulacija marketinga odvjetnika na razmjerniju razinu, na način da se omogućuje slobodnija komunikacija. Više nije potrebna dugotrajna procedura prethodnog komorskog odobrenja web stranice odvjetnika odnosno odobrenja promjene web informacija. Nema više izričito propisanog sadržaja web stranice. Podaci o klijentima mogu se objaviti na web stranici samo uz njihovo dopuštenje. Odvjetnici se mogu oglašavati, ali moraju pritom poštivati etička načela istinitog i objektivnog informiranja javnosti, pogotovo vezano uz zaštitu klijenata. Odvjetnici mogu jednosmjerno komunicirati svoje usluge na društvenim mrežama.

Taksisti

 • Omogućeni su slobodni i jednaki tržišni uvjeti za postojeće i nove poslovne modele.
 • Smanjen je broj uvjeta za dobivanje licencije, odnosno ukinuta je obveza pohađanja trogodišnje škole za KV vozača.
 • Pravilnikom se neće moći regulirati dodatni uvjeti.
 • Do dozvole se može doći jednostavnije, u roku od 15 dana od podnošenja zahtjeva. Ukoliko se licenca ne izda u navedenom roku, nadležno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture će u narednih 15 dana donijeti rješenje.
 • Sadržaj ispita je pojednostavljen.
 • Cijena ispita je snižena.
 • Omogućen je elektronički postupak predaje zahtjeva, plaćanja pristojbe te ishođenja licencije i dozvole.
 • Maksimalna naknada za licenciju ne može iznositi više od 10 posto mjesečne neto plaće na području jedinice lokalne samouprave koja izdaje dozvolu.
 • Vozač u vozilu može imati samo kopiju dozvole, umjesto originala.
 • Ukinuto je pravo lokalnim jedinicama na ograničenje broja dozvola.
 • Dozvola više ne ovisi o poslovnom nastanu i prebivalištu taksista te se dozvola može dobiti u bilo kojem broju lokalnih jedinica.
 • Cijene se mogu slobodno određivati na tržišnoj osnovi.
 • Vožnja se može naplaćivati i putem elektroničke aplikacije, a ne samo putem taksimetra, što je važno za digitalne platforme u okviru ekonomije suradnje.
 • Uvedena je obveza informiranja o cijeni po kilometru putem taksimetra, odnosno o maksimalnoj cijeni putem elektroničke aplikacije.
 • Nema ograničenja pravnog oblika taksista.
 • Taksisti iz drugih država članica EU imaju slobodu poslovnog nastana u Hrvatskoj.
 • Taksisti iz trećih zemalja mogu pružati usluge ako je to uređeno međunarodnim ugovorom.

Autoškole

 • Putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge se obrasci i dokumenti prilikom ishođenja odobrenja mogu slati e-poštom.
 • Autoškole mogu samostalno određivati tržišne cijene, bez regulirane minimalne cijene.
 • Ukinuta je mreža autoškola kroz koju se ograničavao dozvoljeni broj autoškola po teritoriju svake županije i ovisno o broju kandidata, uz opravdanje tržišne potrebe.
 • Omogućena je sloboda ugovaranja rada u autoškoli na puno ili nepuno radno vrijeme, kako bi se rad prilagodio tržišnim potrebama.
 • Autoškole neće morati svakih 7 godina mijenjati aute, odnosno svakih 12 godina autobuse. Dok se tehnička ispravnost uvijek podrazumijeva, autoškole će moći koristiti automobile do 10 godina starosti, a autobuse do 15 godina, što će rezultirati financijskim uštedama za autoškole.

Trgovina i distribucija

 • Putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge zahtjev s popratnom dokumentacijom za dozvolu za prostor trgovca (vezano uz minimalne tehničke uvjete) se može predati e-uslugom ili e-poštom.
 • Naknada za podnošenje zahtjeva snižena je za 25%.
 • Trgovcima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora je horizontalno zajamčena sloboda poslovnog nastana, kao i sloboda prekograničnog pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana.
 • Trgovci više nisu obvezni svake godine atestirati vagu, već svake druge godine.
 • Omogućen je nastavak obavljanja djelatnosti trgovine bez izdavanja novog rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta, čime se omogućava jednostavnije otvaranje novih prodavaonica, bez dodatnog financijskog opterećenja.
 • Nema posebne dozvole za trgovinu i distribuciju (osim za ukapljeni naftni plin).
 • Nema regulacije radnog vremena trgovina.
 • Nema regulacije cijena niti maksimalnih iznosa sezonskih sniženja.
 • Ukinuta je procedura ishođenja suglasnosti za gradnju velikih trgovačkih centara, uz obrazlaganje gospodarske opravdanosti njihovog otvaranja.
 • Dopušteno je da površina skladišta za trgovanje robom na veliko može biti manja od 50 m2 (ali ne manja od 25 m2).
 • Omogućeno je da više prodajnih objekata istog trgovca na različitim lokacijama može koristiti zajedničko skladište.
 • Nema nacionalne regulacije satnica otvaranja i zatvaranja trgovina.
 • Sanitarni i zdravstveni pregledi trgovaca obavljaju se jednom umjesto dvaput godišnje.
 • Oko 15.000 trgovačkih radnika koji rade u prometu originalno zapakiranih sredstava za održavanje osobne higijene nisu obvezni prolaziti sanitarne i zdravstvene preglede.
 • Upola je skraćeno vrijeme predavanja trgovcima o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica s 25 na 12 sati.

Prodaja lijekova

 • Ukinut je uvjet jedne godine radnog iskustva za dobivanje dozvole, obzirom da diploma jamči i praktični dio nastave.
 • Omogućena je prodaja bezreceptnih lijekova izvan ljekarni u određenim prodavaonicama.
 • Omogućena je internetska prodaja bezreceptnih lijekova.

Turizam i turistički vodiči

 • Putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge se obrasci i dokumenti prilikom ishođenja odobrenja mogu slati e-poštom, dok će e-usluga u okviru projekta Hrvatski digitalni turizam biti razvijena do sredine 2019.
 • Pružateljima svih vrsta turističkih usluga iz drugih država Europskog gospodarskog prostora se jamči sloboda poslovnog nastana, kao i sloboda prekograničnog pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana.
 • Ukinuto je reguliranje profesije turističkog pratitelja, odnosno obveza polaganja ispita.
 • Ukinuto je ograničenje broja zaposlenih za internet turističke agencije u stambenim prostorima.
 • Ukinuta je obveza voditelja poslovnice internet turističke agencije na prijavu prebivališta u stanu.
 • Ukinuta je obveza pružatelja usluge da u svakoj poslovnici odnosno internet turističkoj agenciji ima zaposlenog voditelja poslovnice u punom radnom vremenu.
 • Ukinuta je obveza korištenja identifikacijskog koda turističke agencije.
 • Ukinuta je obveza dostave ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija.
 • Ukinuta je administrativna procedura ishođenja rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta turističkih agencija, već je samo potrebno dostaviti obavijest o početku pružanja usluga.
 • Ukinuta je procedura ishođenja rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta turističkih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG).
 • Ukinuta je procedura ishođenja rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta u zdravstvenom turizmu.
 • Ukinuta je procedura ishođenja rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta kod najma suncobrana, ležaljki i daski za jedrenje.
 • Ukinuta je procedura ishođenja rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta za pružanje usluga u posebnim oblicima turističke ponude.
 • Proširen je krug pružatelja usluga na zdravstveni, kongresni i poslovni turizam.
 • Pružanje usluga zdravstvenog turizma je, osim specijalnim bolnicama i lječilištima, omogućeno i sektoru privatnog zdravstva.
 • Smanjeno je potrebno radno iskustvo voditelja turističke agencije na jednu godinu, umjesto više godina.
 • Za voditelja poslovnice je smanjena potrebna dokumentacija i nema obveze pohađanja seminara prije ispita.
 • Ukinuta je naknada za kategorizaciju smještajnih objekata.
 • Uveden je sustav e-Visitor za prijavu i odjavu turista.

Ugostitelji

 • Putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge se obrasci i dokumenti prilikom ishođenja odobrenja mogu slati e-poštom, dok će e-usluga u okviru projekta Hrvatski digitalni turizam biti razvijena do sredine 2019.
 • Pružateljima svih vrsta ugostiteljskih usluga iz drugih država Europskog gospodarskog prostora je zajamčena sloboda poslovnog nastana, kao i sloboda prekograničnog pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana.
 • Do kraja 2020. je produljen rok važenja privremenih rješenja za rad ugostitelja zbog produljenja procesa legalizacije i uređivanja zemljišnih knjiga te je omogućeno podnošenje novih zahtjeva za izdavanje navedenih privremenih rješenja.
 • Ukinuta je mogućnost prestanka važenja rješenja za ugostiteljski objekt koji ne započne s radom u roku od devet mjeseci.
 • Ukinuta je obveza iznajmljivača na ispunjavanje zdravstvenih uvjeta.
 • Ugostiteljske usluge će moći pružati i sektor privatnog zdravstva.
 • Nema ograničenja iznajmljivanja u okviru ekonomije suradnje.
 • Pojednostavljuje se procedura ponovne kategorizacije ugostiteljskih objekata.

Geodeti

 • Putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge se obrasci i dokumenti prilikom ishođenja odobrenja mogu slati e-poštom, a razvijena je e-usluga prijave stručnog ispita, dok se uvodi e-usluga za ishođenje suglasnosti i izdavanje javnih isprava. Procedura je pojednostavljena.
 • Geodetima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora je zajamčena sloboda poslovnog nastana, kao i sloboda prekograničnog pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana, uz ispunjavanje određenih uvjeta kojima je profesija regulirana.
 • Ukinuto je ograničenje pravnog oblika za geodete.
 • Ukinuta je obveza posjedovanja geodetske opreme i prostora kao uvjet za pružanje usluga.

Energetsko certificiranje

 • Otprilike upola je snižena cijena izobrazbe za energetsko certificiranje u 4 institucije čime je omogućena konkurencija cijena.
 • Ukinuta je obveza ovjere dokumenata kod javnog bilježnika prije započinjanja energetskog certificiranja zgrada.
 • Certifikatorima je snižena naknada za ishođenje ovlaštenja.

Posredovanje pri zapošljavanju

 • Ukinuta je obveza ishođenja dozvole za obavljanje posredovanja pri zapošljavanju.

Zdravstvena zaštita

 • Uveden je sustav privatnih ordinacija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
 • Definirana je privatna praksa u ordinaciji bez koncesije tj. vremenskog ograničenja dozvole.
 • Privatni zdravstveni radnici mogu pružati zdravstvene usluge i u dislociranom prostoru odnosno području, kao i u posebnom vozilu.
 • Uvedene su usluge specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.
 • Uklonjene su prepreke razvoju privatnog zdravstvenog turizma.
 • Zdravstvene usluge u zdravstvenom turizmu mogu pružati zdravstvene ustanove, trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti i privatni zdravstveni radnici. Navedeni subjekti moći će pružati i ugostiteljske usluge.

Psihoterapeuti

 • Privatnim psihoterapeutima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora se jamči sloboda poslovnog nastana, kao i sloboda prekograničnog pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana.
 • Zahtjev za dopusnicu se može podnijeti i elektronički, putem Jedinstvene kontaktne točke.
 • Zahtjev za dopusnicu se ne plaća.
 • Dopusnica nema više ograničeno trajanje.
 • Nema ograničenja pravnog oblika za fizičke i pravne osobe.
 • Nema ograničenja broja ureda.
 • Cijene se mogu slobodno formirati sukladno tržišnim uvjetima.
 • Članstvo u strukovnoj komori je dobrovoljno.
 • Sloboda pružanja usluga savjetovanja se zadržava, dok će se psihoterapeutom moći nazivati osobe koje imaju navedenu titulu.

Privatni detektivi

 • Putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge se obrasci i dokumenti prilikom ishođenja odobrenja mogu slati elektroničkim putem, a obvezna dokumentacija je pojednostavljena.
 • Pružateljima detektivskih usluga iz drugih država Europskog gospodarskog prostora je zajamčena sloboda poslovnog nastana, kao i sloboda prekograničnog pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana.

Privatni zaštitari

 • Putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge se obrasci i dokumenti prilikom ishođenja odobrenja mogu slati elektroničkim putem, a obvezna dokumentacija je pojednostavljena.

Veterinari

 • Veterinari s poslovnim nastanom u EU mogu slobodno pružati usluge u Hrvatskoj samo uz pisanu izjavu nadležnom Ministarstvu, i uz automatsko priznavanje stručne kvalifikacije.
 • Ukinuta je procedura ishođenja suglasnosti nadležnoga veterinarskog ureda za otvaranje veterinarske ljekarne.

Zaštita okoliša

 • Za pružanje usluga u području zaštite okoliša državljani EU imaju pravo poslovnog nastana, kao i slobodu prekograničnog pružanja usluga (bez obvezne registracije poslovnog nastana).
 • Putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge se obrasci i dokumenti prilikom ishođenja odobrenja mogu slati putem e-usluge ili e-poštom.
 • Pojednostavljeni su uvjeti ishođenja suglasnosti čiji je broj smanjen.
 • Obnavljanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša ne mora se vršiti svake 3 godine već svakih 5 godina.
 • Ukinuti su uvjeti za radni prostor voditelja stručnih poslova zaštite okoliša.
 • Ukinuta je obveza sudjelovanja i plaćanja troškova stručnog vijeća kod postupka ishođenja suglasnosti na politiku sprječavanja velikih nesreća u području zaštite.

Intelektualno vlasništvo

 • Zastupnici u području usluga intelektualnog vlasništva koji su državljani EU imaju pravo poslovnog nastana za pružanje usluga u Hrvatskoj.
 • Putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge se obrasci i dokumenti prilikom ishođenja odobrenja mogu slati putem e-usluge ili e-poštom.

Privatni muzeji

 • Putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge se obrasci i dokumenti prilikom ishođenja odobrenja mogu slati e-poštom.
 • Privatnim muzejima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora je zajamčena sloboda poslovnog nastana u Hrvatskoj.
 • Ukinuto je ograničenje pravnog oblika osnivanja privatnih muzeja, što znači da privatni muzeji mogu biti fizičke i pravne osobe.

Privatne knjižnice

 • Privatnim knjižnicama iz drugih država Europskog gospodarskog prostora horizontalno se jamči sloboda poslovnog nastana u Hrvatskoj.
 • Ukinuto je ograničenje vlasničkog oblika osnivanja knjižnica, što znači da će se pored javnih moći otvarati i privatne knjižnice.
 • Knjižnice mogu osnovati fizičke i pravne osobe.
 • Propisano je osnivanje vjerskih i digitalnih knjižnica.

Privatni pogrebnici

 • Privatnim pogrebnicima iz drugih država Europskog gospodarskog prostora je zajamčena sloboda poslovnog nastana, kao i sloboda prekograničnog pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana.
 • Nema ograničenja pravnog oblika za fizičke i pravne osobe.
 • Priznaje se osiguranje pogrebnika iz druge države EU.

Socijalna skrb

 • Pružanje usluga socijalne skrbi je otvoreno i privatnom sektoru, a državljani EU imaju pravo poslovnog nastana, kao i slobodu prekograničnog pružanja usluga (bez obvezne registracije poslovnog nastana).
 • Putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge se obrasci i dokumenti prilikom ishođenja odobrenja mogu slati e-poštom.

Dadilje

 • Za pružanje usluga dadilja državljani EU imaju pravo poslovnog nastana, kao i slobodu prekograničnog pružanja usluga (bez obvezne registracije poslovnog nastana).
 • Putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge se obrasci i dokumenti prilikom ishođenja odobrenja mogu slati e-poštom.

Javni bilježnici

 • Otvorena je mogućnost da usluge javnog bilježništva mogu pružati i državljani EU.

Privatne škole

 • Privatnim školama iz država Europskog gospodarskog prostora jamči se sloboda poslovnog nastana.
 • Omogućena je e-usluga za ishođenje odobrenja za pružanje usluga u području obrazovanja.

Edukacijsko-rehabilitacijska djelatnost

 • Pružateljima edukacijsko-rehabilitacijskih usluga iz drugih država Europskog gospodarskog prostora se jamči sloboda poslovnog nastana, kao i sloboda prekograničnog pružanja usluga na povremenoj i privremenoj osnovi, bez obveze registracije poslovnog nastana.
 • Ukinuta je regulacija minimalne cijene usluga.

Carinski zastupnici

 • Nema više reguliranja cijene usluga carinskog zastupanja.

Energetika

 • Pružateljima usluga u svim područjima energetike iz drugih država Europskog gospodarskog prostora zajamčena je sloboda poslovnog nastana.
 • Određivanje cijena je prepušteno tržištu.
 • Ukinuta je zakonski zaštićena zlatna dionica države (25%) u INA-i, čime je uklonjena prepreka EU pravu poslovnog nastana.

Promet

 • Putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge se obrasci i dokumenti prilikom ishođenja odobrenja mogu slati e-poštom, a vezano uz odobrenje djelatnosti željezničkog prijevoza, održavanja željezničkih vozila, rada žičare, kombiniranog prijevoza putnika te upisa broda brodice i jahte.
 • Uveden je jedinstveni centralizirani i upisnik brodova u elektroničkom obliku.
 • Olakšana je predaja zahtjeva za upis u upisnik brodova.
 • Bolje se uređuju pojedina pitanja za lakše pružanje usluga nautičkog turizma.

Poštanske usluge

 • Pružateljima poštanskih usluga iz drugih država Europskog gospodarskog prostora je omogućena sloboda poslovnog nastana na trajnoj osnovi.
 • Ishođenja odobrenja moguće je putem e-usluge.
 • Ukinut je monopol na pružanje rezerviranih poštanskih usluga.
 • Nema ograničenja pravnog oblika pružanja poštanskih usluga.

Telekomunikacije

 • Omogućena je konkurencija pružatelja telekomunikacijskih usluga sa slobodom poslovnog nastana.

Financijske usluge

 • Omogućena je konkurencija pružatelja financijskih usluga sa slobodom poslovnog nastana.

Zdravstvo

 • Uvedeno je automatsko priznavanje stručnih kvalifikacija doktora, zubara, primalja, farmaceuta i medicinskih sestara iz država članica EU koji mogu ostvariti slobodu poslovnog nastana u Hrvatskoj.

Obrti

 • Kod oko četrdeset obrtničkih djelatnosti su pojednostavljeni uvjeti na način da su dovoljne 2 godine radnog iskustva ako osoba ima odgovarajuću srednju stručnu spremu (primjeri: mljekar, pekar, slastičar, klobučar, stolar, ljevač, bravar, tokar, limar, strojobravar, brodski mehaničar, automehaničar, precizni mehaničar, pećar, elektrotehničari, urar, stolar, tapetar, zlatar, glazbar, graditelj orgulja, krovopokrivač, tesar, zidar, instalater grijanja i klimatizacije, fasader, zidar, soboslikar, autolimar, autolakirer, kuhar, konobar, kozmetičar). Potreban je ispit, ali svatko može pružati uslugu i bez toga ako osnuje trgovačko društvo.
 • U nekoliko slučajeva je zbog pojednostavljenja provedeno spajanje obrtničkih zanimanja u nova (autoserviser, glazbalar, graditelj brodova, te kao jedno zanimanje vodoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije).
 • Omogućeno je da usluge knjigovodstvenih poslova pružaju i osobe sa završenim gimnazijom (pored osoba sa završenom srednjom stručnom spremom za zanimanje ekonomist).

Poslovni nastan

 • Obrtnicima je omogućen lakši poslovni nastan kroz e-Obrt uslugu.
 • Trgovačkim društvima se olakšava poslovni nastan kroz razvoj one-stop-shop START sustava koji će od jeseni 2019. pozadinski objedinjavati sve postojeće korake, kako bi pokretanje poslovanja bilo moguće kroz jedinstveni postupak u najviše 2-3 dana, bez obveze fizičke prisutnosti, dok je obvezni temeljni kapital prilikom osnivanja snižen za 75%.

Regulirane profesije

 • Uveden je opći sustav priznavanja stručnih kvalifikacija iz trećih zemalja.
 • Europska strukovna kartica izdana za privremeno i povremeno pružanje usluga daje automatsko pravo na obavljanje profesije, bez obveze ispunjavanja dodatnih uvjeta.

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.