Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Nakon što registrirate poslovni nastan (ako želite trajno poslovati), za većinu uslužnih djelatnosti potrebno je ispuniti određene uvjete kako biste dobili odobrenje za početak poslovanja od strane nadležnog tijela. Zahtjev šaljete izravno nadležnom tijelu ovisno o željenoj djelatnosti.

EU Direktiva o uslugama i Zakon o uslugama kao pravni okvir za pravo poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga jamči vam sljedeće slobode na unutarnjem tržištu Europskog gospodarskog prostora:

 • Pravni okvir treba jamčiti uvjete lakog započinjanja poslovanja i slobodnog tržišta usluga.
 • Administrativni uvjeti za pružanje usluga moraju biti jasni, nedvosmisleni i razmjerni svojoj svrsi, bez postavljanja dodatnih i opterećujućih zahtjeva.
 • Prilikom ishođenja odobrenja za obavljanje uslužnih djelatnosti, na trajnoj ili privremenoj osnovi, nadležna tijela su dužna jednako postupati pod istim uvjetima, bez ikojeg oblika diskriminacije.
 • Ne smije se od pružatelja usluge zahtijevati ponovno ispunjavanje uvjeta koji su istovrijedni ili po vrsti i svrsi usporedivi s uvjetima koji su već ispunjeni u Hrvatskoj ili u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora.
 • Nadležna tijela trebaju priznati dokumente koji su skenirani i u kopiji, jednako kao i u originalu.
 • Nadležna tijela imaju rok izdavanje svih odobrenja – 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva. Ukoliko nakon isteka navedenog roka ne dobijete rješenje nadležnog tijela, to znači „šutnju administracije“, zahtjev se smatra usvojenim.
 • Ne smije se postavljati brojčana kvota na izdavanje odobrenja.
 • Odobrenje za pružanje usluga ne smije biti ograničeno glede trajanja.
 • Imate slobodu pružanja više vrsti usluga tj. obavljanja multidisciplinarnih djelatnosti.
 • Zabranjeni su izravno ili neizravno diskriminativni i ograničavajući uvjeti glede teritorija, državljanstva, prebivališta, jezika pružatelja usluga, vlasništva u kapitalu, dioničarstva, upravljačkih i nadzornih struktura i pravnog oblika.
 • Zabranjena su količinska ili teritorijalna ograničenja broja pružatelja usluga ovisno o broju stanovnika ili geografskoj udaljenosti.
 • Ako želite trajno pružati usluge, imate pravo osnivanja jednog sjedišta, a niste ih dužni imati više.
 • Ako želite povremeno i privremeno pružati usluge, a imate sjedište ili državljanstvo EU/EGP, niste obvezni registrirati sjedište (poslovni nastan) u Hrvatskoj.
 • Ne smije vam se zabraniti uspostava određenog oblika poslovno-uredske infrastrukture.
 • Ne smije vam se uvjetovati upotreba određene opreme i materijala. Ne smije vam se uvjetovati primjena specifičnih ugovornih sporazuma s potrošačima, kojima bi se sprječavalo ili ograničavalo pružanje usluga.
 • Niste dužni posjedovati poseban nacionalni identifikacijski dokument, osim redovne osobne iskaznice ili putovnice.
 • Zahtjev za pokretanje upravnog postupka može se poslati i elektroničkim putem. Čak i ukoliko je zahtjev već podnijet u pisanom obliku, može se zamijeniti elektroničkim oblikom, ali se postupak obustavlja, tj. započinje iznova.
 • Dokazne isprave mogu se također slati u elektroničkom obliku.
 • S nadležnim tijelima možete komunicirati elektronički, tijekom trajanja postupka. Podnesci dostavljeni i potpisani elektronički istovrijedni su kao i vlastoručno potpisani.

Na mnoge uslužne djelatnosti primjenjuje se EU pravo u području poslovnog nastana i slobode pružanja usluga.

Na neke uslužne djelatnosti primjenjuje se samo pravo poslovnog nastana, što znači da pružatelj usluge sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora (EPG) odmah po dolasku na hrvatsko tržište mora osnovati sjedište poslovanja, bez slobode prekograničnog pružanja usluga (na povremenoj i privremenoj osnovi).

Potpuno izuzete od prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga uglavnom su uslužne djelatnosti koje u većini slučajeva obavlja javni sektor ili su regulirane posebnim EU propisima, bez horizontalnog okvira EU Direktive o uslugama.

Informacije nadležnih tijela o uvjetima za obavljanje pojedinih djelatnosti

Vrijedi pravo poslovnog nastana i sloboda povremenog / privremenog pružanja usluga u EU / EGP

Vrijedi pravo poslovnog nastana

Ne vrijedi pravo poslovnog nastana niti sloboda pružanja usluga

Informacije za prekogranično pružanje usluga u RH

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge. (Ukoliko imate upit, molimo da koristite obrazac za kontakt na vrhu stranice.)