Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Nakon što registrirate poslovni nastan (ako želite trajno poslovati), za većinu uslužnih djelatnosti potrebno je ispuniti određene uvjete kako biste dobili odobrenje za početak poslovanja od strane nadležnog tijela. Zahtjev šaljete izravno nadležnom tijelu ovisno o željenoj djelatnosti.

Liberalizacija tržišta usluga se provodi kroz 25 načela koja uređuje EU Direktiva o uslugama:

 1. Administrativni uvjeti koji reguliraju pravo poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga moraju biti jasni, nedvosmisleni i razmjerni svojoj svrsi.
 2. Svi administrativni postupci za slanje podataka i dokumentacije odnosno ishođenje odobrenja i dozvola moraju biti elektronički dostupni putem Jedinstvene kontaktne točke za usluge (prvo putem e-pošte, a potom kroz e-uslugu).
 3. Prilikom ishođenja odobrenja za obavljanje uslužnih djelatnosti nadležna tijela su dužna jednako postupati pod istim uvjetima, bez diskriminacije prema državljanstvu.
 4. Procedure kojima se traži ishođenje odobrenja, dozvola i licenci bi se trebale preispitati i u načelu ukloniti, osim ako postoje opravdani razlozi.
 5. Ukinuta su ograničenja trajanja dozvola za gotovo sve uslužne djelatnosti.
 6. Potiče se ukidanje suvišne papirologije kroz obveze poput dostave izvoda iz registra, dokaza o radnom iskustvu, prebivalištu i potpunoj poslovnoj sposobnosti, potvrde o nekažnjavanju i zdravstvenoj sposobnosti te drugih vrsta dokaza koji su potrebni prilikom ishođenja odobrenja na niz uslužnih djelatnosti.
 7. Potiče se ukidanje obveza dostave dokumenata koji ne smiju biti stariji od tri do šest mjeseci.
 8. Već se u nizu postupaka prihvaćaju istovrijedni dokumenti iz EGP-a, u originalu ili kopiji.
 9. Potiče se ukidanje obveza ishođenja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti, kao uvjeta za obavljanje pojedine djelatnosti.
 10. U većini slučajeva je uveden rok od 30 dana za izdavanje odobrenja. Ukoliko nakon isteka navedenog roka pružatelj usluge ne dobije rješenje nadležnog tijela, to znači da nastupa „šutnja administracije“, odnosno zahtjev se smatra usvojenim.
 11. Ukinuta je većina diskriminatornih i ograničavajućih uvjeta glede vlasničkih udjela i upravljačkih i nadzornih struktura, te se planiraju ukinuti preostale prepreke u području profesija.
 12. Zabranjeno je ispitivanje gospodarskih potreba kroz elaborate o tržišnoj opravdanosti.
 13. Ukinuta su količinska ili teritorijalna ograničenja dozvola i broja pružatelja usluga ovisno o broju stanovnika ili geografskoj udaljenosti.
 14. U gotovo svim slučajevima su ukinuta uvjetovanja minimalnog broja zaposlenika.
 15. U većini slučajeva su ukinute regulacije minimalne i/ili maksimalne cijena kroz fiksne tarife.
 16. U većini slučajeva su ukinuta ograničenja pravnog oblika.
 17. U sektorskim propisima koji reguliraju niz uslužnih djelatnosti mora se razlikovati pravo poslovnog nastana (trajno pružanje usluga) od slobode prekograničnog pružanja usluga (povremeno i privremeno pružanje usluga), kada nema obveze poslovnog nastana za pružatelje usluga koji su registrirani u drugim državama EGP-a.
 18. Zabranjena je obveza registracije poslovnog nastana (sjedišta) i/ili dobivanje odobrenja za pružanje uslužnih djelatnosti na teritoriju Hrvatske, ukoliko pružatelj usluge već ima sjedište i odobrenje u drugoj državi ugovornici EGP-a.
 19. Zabranjeno je obvezivanje na više od jednog nacionalnog poslovnog nastana (sjedišta) poslovanja.
 20. Ne smije se propisivati gubitak prava poslovanja i brisanje iz registra, ukoliko pružatelj usluge više od šest mjeseci ne obavlja djelatnost (tzv. pravilo 6 mjeseci).
 21. Ukidaju se ograničenja tržišnih komunikacija za regulirane profesije, kao što su zabrane oglašavanja i marketinga.
 22. Planira se ukidanje neopravdanih ograničenja slobode multidisciplinarnih djelatnosti odnosno zajedničko dijeljenje aktivnosti među profesijama kao i rezervirana prava (monopoli) profesija na određene aktivnosti.
 23. Planira se preispitivanje opravdanosti obveza upisa u profesionalna udruženja.
 24. Planira se preispitivanje opravdanosti obveza prethodnog radnog iskustva.
 25. Potiču se dobrovoljni tržišni standardi kvalitete usluga, kao alternative prekomjernim regulacijama.

Na mnoge uslužne djelatnosti primjenjuje se EU pravo u području poslovnog nastana i slobode pružanja usluga.

Na neke uslužne djelatnosti primjenjuje se samo pravo poslovnog nastana, što znači da pružatelj usluge sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora (EPG) odmah po dolasku na hrvatsko tržište mora osnovati sjedište poslovanja, bez slobode prekograničnog pružanja usluga (na povremenoj i privremenoj osnovi).

Potpuno izuzete od prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga uglavnom su uslužne djelatnosti koje u većini slučajeva obavlja javni sektor ili su regulirane posebnim EU propisima, bez horizontalnog okvira EU Direktive o uslugama.

Informacije nadležnih tijela o uvjetima za obavljanje pojedinih djelatnosti

Vrijedi pravo poslovnog nastana i sloboda povremenog / privremenog pružanja usluga u EU / EGP

Vrijedi pravo poslovnog nastana

Ne vrijedi pravo poslovnog nastana niti sloboda pružanja usluga

Informacije za prekogranično pružanje usluga u RH

Molimo unesite svoje komentare i prijedloge za poboljšanje ove stranice.